Nästan 70 procent av de tillfrågade kommunerna tror att en del av finansieringen blir outnyttjad.

Kommunerna har fått omkring 26 000 ansökningar om understöd för ensamföretagare på grund av coronaläget, rapporterar Kommunförbundet.

Under två veckor har det kommit in 6 000 ansökningar. Över 90 procent av kommunerna behandlar ansökningarna inom en vecka och över hälften inom två dagar.

Uppgifterna framgår av en enkät som utförts av Kommunförbundet. Enkäten besvarades av 214 kommuner.

Totalt 30 procent av de tillfrågade bedömer att den finansiering som staten beviljar kommunerna räcker till för att täcka de understöd ensamföretagarna ansökt om. Nästan 70 procent tror att en del av finansieringen blir outnyttjad.

– Största delen av ansökningarna godkänns. Hittills har omkring åtta procent av dem som ansökt om understöd fått avslag på sin ansökan, berättar Jarkko Huovinen, direktör för enheten Regioner och samhällen.

Ensamföretagare kan ansöka om ett engångsunderstöd på 2 000 euro hos kommunen. Understödet är avsett att användas för företagarens verksamhetskostnader. Syftet med understödet är att säkerställa att företaget kan fortsätta sin verksamhet på ett lönsamt sätt efter coronakrisen.

Regeringen har anslagit 250 miljoner euro för understödet till ensamföretagare. Arbets- och näringsministeriet beviljar kommunerna finansiering i form av en kalkylerad andel som står i proportion till antalet ensamföretagare i kommunen.

Kommunförbundet genomförde 18.5–20.5.2020 en elektronisk enkät som besvarades av 214 kommuner, dvs. 69 procent av kommunerna. Svarsprocenten varierar mellan 66 procent bland kommuner med mindre än 5 000 invånare och 56 procent bland städer med mer än 100 000 invånare. De kommuner som svarade har sammanlagt 4 031 928 invånare, vilket är 73 procent av hela landets befolkning.