KL-Kuntahankinnat, som ägs av Kommunförbundet, och Hansel Ab, som ägs av staten, kommer att förena sina krafter. Finlands Kommunförbund rf blir aktieägare i Hansel Ab med en ägarandel på 35 procent, och statens ägarandel blir 65 procent.

Avsikten med det nya arrangemanget är att erbjuda bättre service och mera pris- och processfördelar för hela den offentliga förvaltningen. Den gemensamma upphandlingen har beräknats ge besparingar på upp till drygt 20 procent jämfört med decentraliserade upphandlingar. Målet är också att förenhetliga verksamhetspraxis för att göra det lättare för företagen, såväl stora som små, att delta i anbudsförfaranden.

Statsrådet och Kommunförbundets förbundsdelegation har godkänt företags- och ägararrangemanget. Det nya Hansel inleder sin verksamhet 1 september 2019. Personalen från KL-Kuntahankinnat övergår till Hansel som gamla anställda.

Bättre offentlig upphandling genom samarbete

Kommunerna och staten gör upphandlingar för ca 35 miljarder euro per år, och i framtiden kunde Hansels andel av beloppet rentav uppgå till tre miljarder.

– Det är positivt att de sakkunniga i två bolag till följd av förändringen kan slå ihop sina erfarenheter och tillsammans vidareutveckla arbetssätten så att de blir ännu bättre. Nyckelord i utvecklingsarbetet är systematik, målinriktning och bättre utnyttjande av digitaliseringen, säger Anssi Pihkala, verkställande direktör för Hansel.

– Jag är särskilt glad för att kommunerna nu får delta i utvecklingen av det nya Hansels verksamhet och att kommunernas behov framöver kommer att kunna beaktas bättre. En gemensam upphandlingsenhet för den offentliga förvaltningen möjliggör också transparens i vad offentliga medel används till inom upphandlingen, säger Raili Hilakari, verkställande direktör för KL-Kuntahankinnat.

En enhet för gemensam upphandling främjar konkurrensen

Hansel har som mål att främja en fungerande marknad. Gemensam upphandling kan till exempel genomföras regionalt eller delas upp på flera varu- eller tjänsteleverantörer för att uppmuntra så mycket sund konkurrens som möjligt. Upphandlingar konkurrensutsätts förstås fortfarande också lokalt även av andra aktörer.

Hansel har utöver en bred produktkännedom också god förtrogenhet med upphandlingslagstiftningen, kundernas behov och marknaden. I konkurrensutsättningarna fäster man också vikt vid ansvarsfullheten i upphandlingarna och innovationsfrämjandet. Utöver gemensamma upphandlingar erbjuder Hansel sakkunnigtjänster, som stegvis kommer att bli tillgängliga också för nya kunder.

I Danmark och Österrike har staten och kommunerna redan länge haft gemensamma upphandlingsbolag. Effekterna har varit positiva. Också EU:s upphandlingsdirektiv sporrar den offentliga upphandlingssektorn till samarbete.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *