Statsrådets utredning visar att digitalisering medför betydande nytto- och besparingsmöjligheter för kommunerna. I utredningen föreslås statliga incitamentsstöd för att gynna digitaliseringsprocessen. 

Det är Teknologiska forskningscentralen VTT, Kommunförbundet och samkommunen Oulunkaaren kuntayhtymä som inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsprojekt har utrett vilka möjligheter digitaliseringen medför för kommunerna.

Utredningen visar att nyttan av digitaliseringen varierar enligt servicen i kommunerna. När det gäller nya tekniker är det robotiken, i synnerhet robotiserad processautomation, som kommer att ge den största nyttan inom den närmaste framtiden.

En tredjedel av kommunerna håller som bäst på att testa vilka möjligheter nya tekniker medför (3D, sakernas internet, drönare och spelifiering).

Föreslår statligt incitamentsstöd

Utredningsrapporten innehåller förslag för hur man kunde fördela statliga incitamentsstöd.

De viktigaste kriterierna för incitamentsstödet är samarbete mellan kommunala aktörer, utnyttjande och spridning av befintliga lösningar samt beaktande av situationen i kommuner och samkommuner som är av olika storlekar och befinner sig i olika skeden av digitaliseringsprocessen.

I rapporten önskas att det ägnas särskild uppmärksamhet åt genomslaget för utvecklingsarbetets resultat. Stöd ska riktas till genomslagskraftiga projekt som är till nytta även för de aktörer som inte deltar i projekten.

Mognadsgradsmodell till stöd för kommunerna

Inom projektet utarbetades en mognadsgradsmodell för digitaliseringen i kommunerna. Det är fråga om en riktgivande ram som visar i vilken grad en kommun utnyttjar de möjligheter som digitaliseringen medför.

Modellen ska hjälpa kommunerna att bli medvetna om hur nuläget för digitaliseringen ser ut för dem.

– Utifrån nuläget kan man sätta upp mål för digitaliseringen och göra planmässiga framsteg i utvecklingsarbetet, säger projektchefen Maarit Tihinen vid Teknologiska forskningscentralen VTT.

Rapporten redogör för särdragen hos varje kommun och visar vilka åtgärder kommunerna bör lägga vikt vid för att främja digitaliseringen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *