Trenden är att allt centraliseras. Statens njugga inställning till landsbygden som visar sig i minskad närvaro av statliga myndigheter och eftersatt statlig infrastruktur gör att det känns som om landsbygdsutvecklingen seglar i motvind. Det krävs energi, mod och lite tur för att kunna motverka urbaniseringstrenden. Samtidigt är växelverkan mellan stad och landsbygd mycket viktig för att ett område ska kunna utvecklas mångsidigt.

Många städer och kommuner på landsbygden har lyckats utveckla sin livskraft. En av dem är Närpes stad med ca 9500 invånare belägen på den österbottniska kärnlandsbygden. Befolkningsmängden har under de senaste tio åren hållit sig konstant främst genom arbetskraftsinvandringen.

En av sex Närpesbor är född i utlandet och 15 procent av invånarna har ett annat språk är finska eller svenska som modersmål. Allt började med att Närpes tog emot vietnamesiska kvotflyktingar år 1988 samt bosniska flyktingar från 1992 och framåt. Dessa nationaliteter har efter det varit de mest representerade bland arbetskraftsinvandrarna på 2000-talet.

Därför är det oerhört viktigt att det finns arbete i närregionen. Hela 85 procent av de Närpesbor som är sysselsatta jobbar i hemkommunen och inpendlingen ökar.

Närsamhället är idag mångkulturellt, vilket skapar nya infallsvinklar och möjligheter. Språkkunskaper har visat sig vara grundläggande för en god integrering – en tvåvägsintegration där nya finländare möter ursprungsbefolkningen på jobbet, i skolan och på fritiden. Inflyttningen för med sig en positiv växtvärk på bostadsmarknaden och inom dagvård och skola.

Från Närpesregionen är det långt att pendla till arbetsplatser på större orter. Därför är det oerhört viktigt att det finns arbete i närregionen. Hela 85 procent av de Närpesbor som är sysselsatta jobbar i hemkommunen och inpendlingen ökar. Liksom på flera håll i landet råder nu brist på arbetskraft.

Årsmedeltalet för arbetslösheten år 2018 var 3 procent i Närpes – en av de lägsta arbetslöshetsgraderna i Finland. Staden har sina aktiva företagare att tacka för de många arbetsplatserna. Metallbranschen och trädgårdsnäringen har varit traditionellt viktiga för orten och dessa har utvecklats kraftigt under de senaste åren.

Men det går inte att slå sig till ro – stillestånd är tillbakagång. En riskfaktor för utvecklingen är att näringslivet inte är tillräckligt mångsidigt och att välutbildade personer flyttar ut. Det gäller därför att ta väl vara på de möjligheter som finns inom IT och digitalisering. Turismen är en ständigt växande näringsgren och energiproduktion grundad på bioenergi fungerar bra på landsbygden.

För tillfället investeras det kraftigt i Österbotten i en annan form av  förnyelsebar energi, nämligen vindkraft. Låt oss ta vara på de goda vindarna som blåser för en livskraftig landsbygd!

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *