Det blir filosofie magister Gun Oker-Blom som utreder den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och utbildningen på uppdrag av Undervisnings- och kulturministeriet.

Gun Oker-Blom har varit direktör för den svenskspråkig utbildningen och småbarnspedagogiken vid Utbildningsstyrelsen, en tjänst hon pensionerades från i höst.

Hennes nya uppdrag blir att utreda särdragen, utmaningarna och utvecklingsbehoven i inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och utbildningen samt att utarbeta ett åtgärdsprogram utifrån de utvecklingsbehov som framkommer i utredningen.

Utredningsarbetet görs eftersom det inte tidigare har skapats någon helhetsbild av den svenskspråkiga utbildningen.

Under utredningsarbetet går man igenom bland annat antalet skolor och läroanstalter, tillgången på kompetenta lärare, utbildningens ekonomiska och administrativa lösningar, ansökan till svenskspråkig utbildning, antagning och inträde, valmöjligheterna i fråga om gymnasiets läroämnen och examina inom yrkesutbildningen, utbudet av vuxenutbildning, utbudet av utbildning som leder till examen vid universitet och yrkeshögskolor samt den svenskspråkiga forskningen. I synnerhet begrundas forskningen som gäller utbildning och det svenska språket.

Särskild uppmärksamhet ska fästas vid tillgången till och mångsidigheten i den svenskspråkiga utbildningen samt vid de svenskspråkiga arbetskraftsbehoven. I utredningsarbetet granskas också tillgången till och mångsidigheten i fråga om svenskspråkiga läromedel.

Gun Oker-Blom överlämnar sin rapport till undervisnings- och kulturministeriet 31.12.2020.