Staten och Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborgs stadsregioner har ingått MBT-avtal.

Ett betydelsefullt projekt för Åboregionen, säger Åbo stadsdirektör Minna Arve efter att Statsrådet fattat ett principbeslut om avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT).

För Åbos del, men också nationellt, är MBT-avtalet viktigt med tanke på genomförandet av det så kallade entimmeståget på Åbo bangårdar. Avtalet främjar också spårvägsprojektet i Åbo.

— Båda dessa har en stor livskrafts-, närings- och klimatpolitisk betydelse, säger Arve.

MBT-avtalet mellan staten och stadsregionerna, som är i kraft 2020–2031, syftar till en hållbar samhällsstruktur och koldioxidsnål rörlighet. Genomförandet av de överenskomna åtgärderna i Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborgs stadsregioner har delvis redan inletts utifrån det förhandlingsresultat som nåddes i juni.

Befolkningsmängden i dessa stadsregioner förväntas öka kraftigt, och det innebär att ett av de centrala målen i avtalen är att påskynda bostadsproduktionen.

Särskilda incitament för byggande med trä ingår i avtalet.

Storsatsning på hållbar rörlighet

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen (Gröna) kallar MBT-avtalen för den stadspolitiska verktygslåda som på lång sikt Finland mot ett koldioxidneutralt samhälle.

— Avtalen där blicken riktas mot 2030-talet styr markanvändningen så att den utsläppsfria trafik- och transporten ökar och boendet koncentreras till områden med goda trafikförbindelser, säger Mikkonen.

— En utveckling av en helhet av detta slag är möjlig endast med hjälp av partnerskap mellan staten och stadsregionerna. Städerna driver på hela Finlands klimatarbete med hjälp av sina ambitiösa mål.

Satsningen på det så kallade entimmeståget – alltså den nya bansträckning som ska förkorta restiden mellan Åbo och Helsingfors – är del av en 1,4 miljarder euro stor satsning på hållbar rörlighet.

Största delen av finansieringen riktas till spårtrafik och spårvägstrafik. Det utlovas också betydande förbättringar i förhållandena för cyklister och fotgängare och i kollektivtrafiktjänsterna. Dessutom görs trafiksystemet smidigare och trafiksäkerheten förbättras.

Investeringsbehoven ökar

Kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) kallar satsningen på hållbar rörlighet för historisk.

— Tidpunkten kunde inte vara mycket lägligare, just nu finns det ett skriande behov av klimatstimulans. Satsningar på en hållbar stadstrafik och samhällsstruktur stöder den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen på bästa möjliga sätt, säger Harakka.

Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä betonar avtalets mål att hålla hela Helsingforsregionens tillväxt ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbar och konkurrenskraftig.

— Helsingforsregionens befolkningstillväxt härstammar i stor utsträckning från migration och invandring. Det är viktigt att MBT-avtalet hålls ekonomiskt hållbart också ur städernas synvinkel. För närvarande ökar flyttningsrörelsen inte just alls skatteinkomsterna, men däremot ökar den driftsutgifterna och investeringsbehoven i fråga om ordnandet av tjänster. Man måste sörja för tillväxtstädernas investeringsförmåga, säger Mäkelä.

Fakta

  • Åtgärderna gäller i synnerhet åren 2020–2023 och avtalen uppdateras 2023.
  • Förfarandet med MBT-avtal har utvidgats och som bäst förhandlar man med tre nya regioner, Jyväskylä, Lahtis och Kuopio.
  • För statens del är avtalsparterna följande: Miljöministeriet, Kommunikationsministeriet, Arbets- och näringsministeriet, Finansministeriet, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), Trafikledsverket, Transport- och kommunikationsverket Traficom och de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna.