Andelen svenskspråkiga i Österbotten talar för att landskapet får ett utvecklande och samordnade ansvar, säger Maria Kinnunen.

De tvåspråkiga landskapen ska inför social- och hälsovårdsreformen komma överens om vilket landskap som får ansvaret för att dels utveckla de svenskspråkiga tjänsterna, dels samordna de samarbetsavtal som behövs mellan de tvåspråkiga landskapen för att trygga bland annat tillgången till tjänsterna, deras kvalitet och den kompetens som krävs.

I regeringens utkast till propositionen om vårdreformen tillskrivs ansvaret ”vårdlandskap X”.

Om de tvåspråkiga landskapen inte kommer överens om ansvarsfördelningen, eller om lösningen inte gillas av statsrådet, avgörs frågan på regeringsnivå.

Frågan har varit uppe för diskussion i arbetsgruppen Vård på svenska, där representanter från bland annat landskapen, sjukvårdsdistrikten och kommunerna diskuterar vilka lösningar som är bäst för Svenskfinland i social- och hälsovårdsreformen.

Österbotten vill sköta verksamheten

Landskapet Österbotten, som kommer ha den klart största andelen svenskspråkiga bland de tvåspråkiga landskapen, har visat intresse för att axla ansvaret.

Marina Kinnunen är direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt.

Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen betonar att frågan än så länge enbart diskuterats i nämnda arbetsgrupp, och i den arbetsgrupp som jobbar med ett utlåtande om propositionen för sjukvårdsdistriktets del. Ingen har ännu tagit ställning till vilken roll det nya landskapet Österbotten ska ha i det här avseendet.

— Men vi har sagt att vi är intresserade av att sköta den samordnande och utvecklande verksamheten, och om vi föreslår det så tror jag inte att någon i vår region är emot det. Vi fungerar redan på två språk, hälften av befolkningen i det nya landskapet är svenskspråkiga och jag tror vi kan stödja de övriga landskapen bra med den modell vi har.

Ingen klar modell ännu

Exakt vad ”vårdlandskap X” ska göra är i viss mån öppet, säger Kinnunen. Skrivelsen i propositionen är inte noggrann och i Vård på svenska-gruppen har också förts diskussioner om att ansvaret kunde delas mellan två landskap.

Kinnunen säger att den möjligheten inte ännu diskuterats av den österbottniska arbetsgrupp som hon sitter i. Hon vill inte ta ställning till om man i så fall, för Österbottens del, är främst intresserad av den utvecklande verksamheten.

— Man ska komma ihåg att ett sådant ansvar också kräver och kostar, men jag tror att vi har de strukturer som behövs för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna. Men det finns ingen klar modell för detta. Vi måste jobba tillsammans med de övriga tvåspråkiga landskapen.

Hoppas på enighet

Har du diskuterat frågan med representanter för andra landskap, till exempel Nyland eller Egentliga Finland?

— Nej, men jag kan tänka mig att de har argument för varför ansvaret borde bli deras. Men vi jobbar för Österbotten och tycker att vår situation är unik med tanke på språkfördelningen.

Förväntar du dig att det blir en dragkamp om detta?

— Jag tror att när målsättningen är den samma – att det är viktigt att få vård på det egna modersmålet – och när vi sätter oss ner vid samma bord så kommer vi att nå resultat. Vi kommer att hitta en modell som bäst stödjer alla.

Vårdlandskap X

 • Ska stödja de svenskspråkiga tjänsterna i hela landet vad gäller forskningsbaserad utvecklingsverksamhet.
 • Ska ansvara för samordningen av samarbetsavtalet mellan tvåspråkiga vårdlandskap.
 • Förslaget definierar inte vilka alla tjänster det handlar om. Skyldigheten baserar sig på det som är oumbärligt eller nödvändigt att samarbeta kring. Avtalet om samarbete ska omfatta bland annat expertstöd som landskapen ska ge till varandra, den kompetens som krävs för de svenskspråkiga tjänsterna och säkerställandet av tillgången till och kvaliteten på tjänsterna.
 • Syftet är att se till att de språkliga rättigheter tillgodoses, också vad gäller tjänster som är krävande eller ovanlig, eller medför stora utgifter. Detta gäller både Kårkullas tjänster och andra tjänster.
 • De tvåspråkiga landskapen ska avtala om inbördes samarbete och arbetsfördelning vid genomförandet av social- och hälsovårdstjänster på svenska. 
 • I utkastet till regeringens proposition står:  ”Om tvåspråkiga vårdlandskap inte kan komma överens om sitt inbördes samarbete eller om avtalets innehåll inte tryggar att social- och hälsovårdstjänsterna ordnas på behörigt sätt, kan statsrådet besluta om innehållet i avtalet.”
 • Vårdlandskap X deltar i det nationella och regionala arbetet och samarbetar med kommunerna och organisationer som bedriver utbildnings-, utvecklings och forskningsverksamhet.

Källa: Vård på svenska-gruppen

Andelen svenskspråkiga i de nya tvåspråkiga landskapen

 • Österbotten: 49,4 procent.
 • Mellersta Österbotten: 9,1 procent.
 • Egentliga Finland: 5,7 procent.
 • Kymmenedalen: 0,7 procent.
 • Helsingfors: 5,6 procent.
 • Västra Nyland: 12,3 procent.
 • Östra Nyland: 28,9 procent.
 • Vanda-Kervo: 2,2 procent.

 

Källa: Folktinget