Finlands Kommunförbund och Svenska Finlands folkting tillsätter en gemensam referensgrupp med uppdrag att följa med de svenska frågorna i social- och hälsovårdsreformen och regionförvaltningsreformen.

Referensgruppen består huvudsakligen av representanter för kommunernas ledning, primärhälsovården, socialvården, de tvåspråkiga sjukvårdsdistrikten och övriga experter.

Referensgruppens ordförande är tidigare riksdagsledamoten och ministern Ulla-Maj Wideroos.

– Orsaken till att jag ställer upp är att jag anser att det är mycket viktigt att vi skapar ett helhetsperspektiv på hur vi löser frågor kring den svenska servicen i framtiden. Att det handlar om ett samarbete mellan Folktinget och Kommunförbundet ger gruppen en betydligt större tyngd, säger Wideroos och understryker att hon inte längre är engagerad i partipolitik.

Referensgruppen kommer att göra en helhetsbedömning av hur de frågor som är viktiga för den svenskspråkiga befolkningen tryggas i social- och hälsovårdsreformen. Gruppen ska även kartlägga hur reformförslagen tas emot i kommuner, regioner och inom de olika vårdsektorerna.

– Jag är glad över att två starka aktörer, Kommunförbundet och Folktinget, har hittat varandra i en viktig samhällspolitisk fråga som berör alla finlandssvenskar. Social- och hälsovårdsreformen som har kallats ”Århundradets reform” i Finland kommer förändra hela samhällsstrukturen, säger Kristina Wikberg, direktör för Kommunförbundets svenska och internationella ärenden.

– Därför är det betydelsefullt att referensgruppen också engagerar sig i diskussionerna om hur framtidens kommun ser ut, påminner Wikberg.

– Det är viktigt att vi nu mobiliserar alla de krafter vi har i Svenskfinland till samarbete, för att tillsammans skapa en bild av hur vi kan trygga den svenskspråkiga servicen i vårdreformen. I stället för att lägga vikt vid sådant som eventuellt splittrar det svenska i Finland, måste vi fokusera på de frågor vi har gemensamt och arbeta för att garantera den svenskspråkiga befolkningens påverkningsmöjligheter, säger folktingssekreterare Markus Österlund vid Svenska Finlands folkting.

Referensgruppens uppdrag är att utbyta information som berör de svenskspråkigas intressen och hitta redskap för att trygga invånarnas språkliga rättigheter. De frågor som just nu är mest aktuella är områdesindelningen, det demokratiska inflytandet i vården och speciellt den svenskspråkiga befolkningens påverkningsmöjligheter. Därtill kommer referensgruppen att behandla hur den svenskspråkiga servicen som kräver ett brett befolkningsunderlag ska koordineras, digitaliseringsprocesserna och övriga aspekter som är viktiga för den svenskspråkiga servicen.

Läs också intervjun med Wideroos: ”Svenska servicen måste säkras i nya vårdområden”

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *