Kårkulla befarar att vårdreformen kan splittra verksamheten på de fem landskap samkommunen idag erbjuder vård inom och äventyra de språkliga rättigheterna. Samkommunen har formulerat ett eget förslag som man hoppas att kommunerna använder i sina svar under utlåtanderundan till lagförslaget.

Kårkulla befarar att vårdreformen kan äventyra tillgången till specialomsorg på modersmålet för svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning, samt deras språkliga rättigheter ifall verksamheten splittras. Kårkulla kräver därför att det i lag eller förordning stipuleras att samkommunens verksamhet fortsätter över landskapsgränserna, i enlighet med lagförslaget om ordnandet av social- och hälsovård:

§ 11 Tjänster som samlas till större helheter

En del av de tjänster och uppgifter som hör till socialvården och hälso- och sjukvården får samlas till större helheter till ett eller flera landskap, om det är nödvändigt för att säkerställa tillgången till tjänster och tjänsternas kvalitet samt klienternas rättigheter på grund av att uppgifterna är krävande eller exceptionella eller på grund av stora kostnader till följd av uppgifterna.

Nu har samkommunen verksamhet i Nyland, Egentliga Finland, Kymmenedalen, Österbotten och Mellersta Österbotten.

Oron för de språkliga rättigheterna är stor eftersom en ordentlig språkkonsekvensbedömning saknas, konstaterar samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt i sitt brev till kommunernas ledning.

Kårkulla önskar nu att de kommuner som vill att verksamheten fortsätter över landskapsgränserna skriver in en text om det i sina utlåtanden till regeringens lagförslag till vårdreformen och grundandet av landskapen.

Kårkulla har formulerat följande utlåtande som de önskar kommunerna använder i sina svar:

”För att garantera svenskspråkiga personers med utvecklingsstörning tillgång till specialomsorg på sitt modersmål, anser vi att det i lag eller förordning stipuleras att Kårkulla samkommuns verksamhet fortsätter över landskapsgränserna. Det krävs en viss volym för att kunna upprätthålla den sakkunskap som krävs inom området. Både tillgängligheten till specialomsorg på svenska och de språkliga rättigheterna äventyras om verksamheten splittras till de fem landskapen”.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *