Kommunförbundet föreslår att de nya självstyrande social- och hälsovårdsområdena får ansvaret ockå för brand- och räddningsväsendet.

Förbundet anser att det är vettigt att till en början begränsa de självstyrande områdenas verksamhet och senare utöka den. Förbundet påpekar att  överlappningar med kommunernas allmänna verksamhetsområde måste undvikas.

– En överföring av statens regionförvaltningsuppgifter bör utredas med målet att skapa en klar offentlig regionförvaltning som fungerar mer effektivt än den nuvarande, anser Kommunförbundet.

De kommande självstyrande områdena för social- och hälsovården måste få genuin självstyrelse, huvudsakligen enligt samma principer som den kommunala självstyrelsen nu fungerar, konstarerar Kommunförbundet. Förbundet stöder beskattningsrätt för de kommande självstyrande områdena efter en övergångsperiod. Kommunförbundet understryker att det behövs ett statsandelssystem för områdena som beaktar områdenas olika förhållanden, servicebehov och skattebas.

Kommunförbundets styrelses arbetsutskott diskuterade social- och hälsovårdsreformen på torsdagen utifrån de uppgifter som finns att tillgå om beredningen.

Till självstyrelsen hör beslutanderätt som bygger på val. Vid sidan av organiseringsansvaret bör de självstyrande områdena också ha befogenhet att besluta hur servicen produceras. De självstyrande områdenas uppgifter bör bestämmas i lag på samma sätt som kommunernas uppgifter. Likaså måste finansieringsprincipen tillämpas: staten tryggar finansieringen av den service som den i lag fastslår att ska skötas.

Beskattningsrätt för de självstyrande områdenas  medför en stor förändring när det gäller finansieringen av den offentliga sektorn. Innan beskattningsrätten ordnats måste staten stå för att de självstyrande områdenas underskott täcks och trygga tillgången till främmande kapital med statliga garantier. En finansieringsmodell för övergångsperioden måste planeras i brådskande ordning och då måste också finansieringen av de uppgifter som kvarstår hos kommunerna och olika typer av kommuner och områden beaktas.

Också överföringen av egendom måste utredas och genomföras under en tillräckligt lång övergångsperiod.

Ett program som Kommunförbundet satt i gång definierar de framtida kommunernas roll som ett stöd för områdets livskraft och invånarnas liv. Samtidigt utreds arbetsfördelningen och samarbetet mellan de självstyrande områdena och kommunerna.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *