Den nya familjevårdslagen har trätt i kraft, men än så länge är det få äldre som vårdas på det sättet.

– Det lönar sig att satsa på familjevård för äldre. Där finns en väldig potential, säger regeringssekreterare Liisa Holopainen vid Social- och hälsovårdsministeriet.

Hon satt med i beredningen av den nya familjevårdslagen som trädde i kraft i början av april.

– Familjevård är billigare än institutionsvård. En annan fördel är den mänskliga aspekten eftersom den äldre bor under hemliknande förhållanden.

Familjevården kan vara kortvarig eller långvarig och den kan ges under en del av dygnet eller dygnet runt.

Fortfarande i barnskorna

Familjevård för äldre är fortfarande inget utbrett fenomen i Finland, trots att det blivit något populärare under de senaste åren. Enligt Institutet för hälsa och välfärd fanns det bara 48 hem för familjevård 2011, och antalet hem hade inte stigit till mer än 76 i slutet av 2013.

Antalet äldre i långvarig familjevård steg under samma period från 89 till 126. År 2013 anlitade ungefär 250 äldre kortvarig familjevård.

Omvandlat till vårddagar blir det sammanlagt 40 700 dygn som äldre vårdades i familj år 2013 – en ökning på 50 procent på två år.

Antalet äldre på ålderdomshem eller i annan långvarig institutionsvård var 2013 över hundra gånger större än äldre i familjevård,  cirka 14 700. Och ännu fler, cirka 30 000 finländare över 75 år bodde inom effektiverat serviceboende.

– Familjevårdens ställning har klarlagts i och med den nya lagen som onekligen stärker familjevårdens ställning. Vård av barn och personer med funktionsnedsättning i familj har etablerats för länge sedan, och nu kan man förutspå att antalet äldre i familjevård kommer att öka, tror förvaltningssekreteraren Liisa Holopainen.

Lagen ställer inga som helst formella behörighetskrav på en familjevårdare i uppdragsförhållande, personen behöver alltså inte vara exempelvis närvårdare. Däremot ska familjevårdaren delta i en förberedande utbildning som kommunen ordnar. Under kursen bedöms vilka deltagare som kan anses vara lämpliga att ge familjevård.

I en familjevårdares hem får högst fyra äldre vårdas samtidigt. Antalet vårdbehövande kan överskridas om det finns fler än en vårdare. Många kommuner kommer sannolikt att begränsa högsta antalet vårdbehövande till sju enligt bestämmelserna i den förra socialvårdslagen.

Kommunen ska ingå ett uppdragsavtal med familjevårdaren och betala arvode och ersätta kostnaderna. Av den vårdbehövande tas det ut en klientavgift. Utom familjevård enligt uppdragsavtal får kommunen också köpa familjevård hos ett företag inom vårdbranschen och då är det fråga om avtal om köp av tjänster.

Brist på vårdare

På orter där familjevård för äldre har kommit igång har det delvis rått brist på familjevårdare.

– Klienter finns, men det har inte funnits tillräckligt med hugade personer för uppgiften, säger projektarbetaren Raija Leinonen på Familjevårdarförbundet.

Problemet är att kommunerna inte har anslagit tillräckliga resurser för organiseringen av familjevård för äldre, säger Leinonen.

Det finns inte anställda som kunde rekrytera familjevårdare och skaffa klienter. Uppgiften att organisera familjevården ges ofta till någon kommunalt anställd som redan har många arbetsuppgifter.

Avveckling av institutionsvården

Institutionsvården för äldre har skurits ner under de senaste åren och tonvikten lagts på boende hemma. Det har motiverats med dels kostnadsbesparingar, dels ändamålsenlighet: boende hemma anses mänskligare än boende på institution.

– I början av 2015 trädde lagen om ändring av äldreomsorgslagen i kraft och där har kriterierna för långvarig institutionsvård skärpts. Långvarig institutionsvård blir aktuell endast om det finns medicinskt motiverade skäl eller skäl som anknyter till klient- eller patientsäkerheten, säger Eevaliisa Virnes, sakkunnig på Kommunförbundet.

Av alla finländare över 75 år var mer än elva procent i långvarig institutionsvård år 2000, medan andelen hade sjunkit till fyra procent 2013. Enligt Social- och hälsovårdsministeriets och Kommunförbundets nationella kvalitetsrekommendationer bör andelen vara nere i två–tre procent år 2017.

– Familjevård för barn och personer med utvecklingsstörning är redan en etablerad verksamhet. Först under de senaste åren har det blivit aktuellt med familjevård för äldre, säger Virnes.

– Det tar tid för kommunerna att sätta sig in i vårdformen, skapa en verksamhetsmodell och införa den. Efter att grunden är lagd bör kommunerna aktivt börja efterlysa och utbilda familjevårdare samt göra familjevården känd bland potentiella klienter.

TEXT: ESA TUOMINEN 

 

FAKTA: STORA SKILLNADER

– I S:t Karins stad har man jämfört kostnaderna för familjevård vid familjevårdsenheten för äldre med kostnaderna för effektiviserat serviceboende. Jämförelsen ger vid handen att familjevård för äldre blir cirka 11 000–12 000 euro billigare per år än vård inom effektiviserat serviceboende.

– I jämförelsen har man beaktat kostnaderna för personer med samma vårdbehov. Siffrorna är därför jämförbara.

– I Eura har man räknat ut att vård av en äldre på ålderdomshem kostar 155 euro per dygn. Priset per dygn vid effektiviserat serviceboende är 106 euro och i familjevård 95 euro. I den sistnämnda siffran ingår kostnaderna för ”inkörningen”.

– I årets budget anslår Eura kommun 64 euro per dygn per äldre i familjevård.

– Tammerfors räknar med 61,50 euro per dygn i familjevård och 130 euro per dygn inom effektiverat serviceboende.

– Ett hemservicebesök kostar 39 euro för Tammerfors stad. Självkostnadspriset för ett hemservicebesök i Björneborg uppskattas till 40 euro per timme (minimitid 30 minuter).

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *