Finland är ett bra land för äldre, säger Päivi Topo. Men resurser måste fördelas vettigt och tjänster utvecklas.

Päivi Topo, Finlands första äldreombudsman, har varit på jobb i tio dagar när Kommuntorget ringer upp. Det har varit en bra start, säger hon. Medierna har varit intresserade av tjänsten och snart inleds rekryteringen av två sakkunniga.

Hur skulle du beskriva ditt uppdrag?

– Det handlar om att på ett förutseende sätt främja äldres rättigheter. Äldreombudsmannen har inte ett övervakande uppdrag, som till exempel regionförvaltningsverken, Valvira och Riksdagens justitieombudsman. Det handlar om att på ett mer allmänt plant föra fram de äldres perspektiv, till exempel i lagstiftningen.

Hur är det att vara äldre i Finland i dag?

– I en internationell jämförelse är det bra. Vi är världens lyckligaste land, är en välfungerande demokrati, har en hög levnadsstandard, en hög utbildningsnivå och höga lönenivåer. Men samtidigt växer antalet äldre snabbt, och hur hälsosamt man än lever så är man beroende av olika tjänster i livets slutskede. Det här måste beaktas när tjänsterna utvecklas.

Löser social- och hälsovårdsreformen de problem som finns?

– Ja, om beslutsfattarna bestämmer sig för det. Reformen i sig åstadkommer inget. Det handlar om hur man fördelar begränsade resurser och utvecklar tjänsterna.

Topo betonar vikten av hälsofrämjande arbete. Kommunerna och välfärdsområdena måste se till att äldre kan umgås och motionera när coronarestriktionerna slopas. Det förbättrar möjligheterna till ett självständigt liv.

– Kunskapen finns i kommunerna. Under coronatiden har motionsverksamheten skrinlagts. Den verksamheten måste vi få tillbaka. Den betyder så mycket, speciellt för äldre med nedsatt funktionsförmåga.

Topo säger att det största problemet under coronaåren har varit begränsningen av sociala kontakter. Äldre som har familj, släkt och vänner har hittat sätt att upprätthålla kontakterna, men för ensamma personer har situationen blivit värre.

– Ställen som tidigare varit de ensammas enda chans att träffa människor har stängts. THL:s utredningar visar att ensamhet bland äldre är ett växande problem. Sociala kontakter är viktiga för människans hälsa och välfärd.

Päivi Topo

  • Född 1962. Räknar sig själv som Helsingforsbo.
  • Utbildning: PD, sociolog, docent vid Helsingfors universitet och Jyväskylä universitet.
  • Var i åtta år direktör för Äldreinstitutets stiftelse. Var innan det huvudsekreterare för den riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården. Har varit forskare vid THL.