– Utveckla stödet till barnen och familjerna på regional nivå redan nu, föreslår Hanna Tainio, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet.

Tainio vill att stödet till barn och familjer förbättras redan nu, trots att en del av de här uppgifterna kommer att överföras till de självstyrande områdena år 2019.

Tjänster för barn och familjer ska utvecklas i ett separat program som ingår i regeringens spetsprojekt. Utvecklingsprogrammet startade  med ett kick off-evenemang på Kommunernas hus på måndagen.

Målet är att barn, unga och familjer ska må bättre och bättre kunna påverka sin välfärd och den service de får. Andra mål är att servicen ska ges vid rätt tidpunkt, att den ska vara effektiv och medföra kostnadsbesparingar.

–Tjänster med låg tröskel är viktiga särskilt för barnfamiljer. Tjänsterna bör vara lättillgängliga i barnets uppväxtmiljö. I framtidens familjetjänster kommer stärkandet av familjens egen styrka att spela en central roll, förutspår Tainio.

Regionala försök i den permanenta verksamheten

Inom ramen för utvecklingsprogrammet inleds kommunförsök där ny praxis och beprövad praxis testas på olika håll i landet. Införandet av nya servicehelheter stöds med startbidrag åren 2016–2017. Kommunförbundet deltar i samordningen av kommunförsöken.

Kommunförbundet föreslår att försöken direkt genomförs på regionnivå i samarbete mellan kommunerna i varje landskap. På det sättet gagnar försöken de självstyrande områdena som håller på att skapas och man kan i tjänsterna genast beakta gränssnitten mellan en kommun och ett självstyrande område.

Hanna Tainio är Kommunförbundets vice vd med ansvar för social- och hälsovårdsfrågor.
Hanna Tainio är Kommunförbundets vice vd med ansvar för social- och hälsovårdsfrågor.

– Kommunförsöken gör mest nytta om de som lyckas förankras som permanent verksamhet för de nya områdena. Vi bygger effektivast upp bättre servicehelheter genom att utnyttja de nuvarande resurserna och god praxis, säger Tainio.

– Om vi inte lyckas skapa de nödvändiga samarbetsstrukturerna mellan kommunerna och de nya områdena, lyckas vi inte heller skapa en barn- och familjeorienterad serviceverksamhet på önskat sätt.

Tainio påpekar att det är i kommunerna som det också framöver görs mest för familjernas välfärd. Viktiga aktörer är också organisationer och andra sammanslutningar.

– Det är viktigt att se till att deras vilja att arbeta med familjer inte rubbas. Dessutom har många kommuner arbetat till exempel med livscykelmodellen. Vi måste försäkra oss om att gott arbete som utförts i kommunerna tas till vara i utvecklingsprogrammet, säger Tainio.

Kommunernas och invånarnas deltagande behövs

Puustinen-Korhonen Aila
Aila Puustinen-Korhonen

Tidpunkten för programmet väcker frågor,  skriver Aila Puustinen-Korhonen Kommunförbundets sakkunniga i barnskyddsfrågor och Jukka T. Salminen Vandas biträdande stadsdirektör med ansvar för social- och hälsovård i en gemensam blogg. Skribenterna hoppas att  att kommunerna, deras partner, invånare och experter får möjlighet att delta utvecklingsarbetet.

salminennettiin
Jukka T. Salminen

Utvecklingsprogrammet genomförs samtidigt som framtidens kommun och de kommande självstyrande områdena byggs upp. Tidpunkten väcker många frågor, konstaterar skribenterna och frågar sig vilken service  det i den här situationen är vettigt att över huvud taget se över och hur.

– Hur försäkrar man sig om att kunna beakta den kommunala personalens kompetens och kommuninvånarnas åsikter? Och hur konkretiseras utvecklingsprogrammet så att det resulterar i en trovärdig och fungerande servicestruktur och verksamhet?

Läs mera:

Aila Puustinen-Korhonens och Jukka T. Salminens blogg

Regeringsprogrammet för utveckling av barn- och familjetjänster

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *