– Oberoende av hur vårdreformen och regionförvaltningsreformen går vidare, bör vi komma ihåg att självstyrelse omfattar egen beslutanderätt som baserar sig på val, underströk Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen på fredagens seminarium om beredningen av vårdreformen i Helsingfors.

– Vid sidan av organiseringsansvaret bör de självstyrande områdena också ha befogenheter att bestämma hur servicen ska produceras. De självstyrande områdenas uppgifter bör bestämmas i lag på samma sätt som kommunernas uppgifter, sade Koskinen.

Kommunförbundet förespråkar beskattningsrätt för de självstyrande områdena efter en övergångsperiod.

– Områdena behöver ett statsandelssystem som beaktar områdenas olika förhållanden, servicebehov och skatteunderlag, sade Koskinen.

– Finansieringsprincipen bör tryggas för både de självstyrande områdena och kommunerna så att de får tillräcklig finansiering för sina uppgifter.

Kommunernas röst ska höras

– När man funderar på detaljerna i reformen bör man dra sig till minnes varför reformarbetet över huvud taget sattes igång. Det vill säga hur de planerade ändringarna ska leda till de eftersträvade besparingarna och hur alla finländare ska tryggas högklassiga tjänster, sade Koskinen.

– När kommunerna snart får uttala sig om förslaget, måste de givetvis veta vilka uppgifter som i fortsättningen sköts av de självstyrande områdena och vilka som sköts av kommunerna. Arbetsfördelningen och samarbetet i gränssnitten har en avgörande betydelse för hur frågorna om finansiering, personal, verksamhetslokaler och övrig egendom ska lösas.

– Kommunernas sakkunskap och erfarenhet bör tas till vara fullt ut. Samråd inverkar direkt på reformens måluppfyllelse, konstaterade Koskinen.

Kommunförbundet fortsätter tillsammans med sina nätverk bereda reformen och rollen för framtidens kommun. Fredagens beredningsseminarium besöktes av ungefär 80 företrädare för kommuner, sjukvårdsdistrikt och specialomsorgsdistrikt.

Tydlig arbetsfördelning efterlyses

Kommunförbundet anser det vara förnuftigt att de självstyrande områdenas verksamhetsområde till en början är begränsad. Om de självstyrande områdena har allmän kompetens, måste man se till att arbetsfördelningen mellan områdena och kommunerna är tydlig.

– I det första skedet kan de självstyrande områdena vid sidan av organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna ges ansvaret för brand- och räddningsväsendet och landskapsförbundens nuvarande uppgifter, sade Koskinen.

Också en överföring av statens regionförvaltningsuppgifter bör utredas med målet att skapa en klar offentlig regionförvaltning som fungerar mer effektivt än den nuvarande.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *