Utredningsman Lauri Tarasti föreslår en massiv överflyttning av såväl tjänster som personal till de nya landskapen. Det handlar om över 12 000 årsverken och  65 sidor med förslag; bland annat räddningsväsendet, landskapsförbundens uppgifter samt de frågor som NMT centralerna skött. Men på tisdagens info nämnde Tarasti också flera andra tjänster som kan diskuteras, till exempel andra stadiets utbildning.

Tarasti har jobbat fram förslaget hur regionförvaltningen och de nya landskapens förvaltning ska samordnas på sex veckor och tidtabellen är fortfarande ytterst stram; redan vid lunchtid träffar Tarasti den parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun, efter det ska rapporten presenteras för regeringen. I april måste lagförslagen ut på remissrunda.

– Mitt uppdrag var att ge ett förslag till hur landskapsförbundens, NMT centralernas samt kommunernas brand- och räddningsväsendes uppgifter flyttas över till de nya landskapen. Jag tar alltså inte ställning till social- och hälsovården eller de nya områdenas finansiering.

Ansvaret för företags- och arbetskraftstjänsterna flyttar över till landskapen. Dessa kan sedan utse tillräckligt starka producenter som kan vara stora kommuner, stadsregioner, privata eller landskapet självt.

Tjänsterna som Tarasti föreslår att ska flyttas till de nya områdena är så många att förslaget antagligen kommer att väcka ett ramaskri inte minst hos kommunerna. Men utredningsman Lauri Tarasti säger att ansvaret för verksamheten inte behöver betyda att själva verksamheten flyttar bort från kommunerna.

– Jag föreslår 12 räddningsverk i stället för dagens 22. Men det betyder att administrationen sköts på 12 ställen, vi har i dag 600 brandstationer ute i landet och de ska bli kvar.

Just detta, att komma överens om vem som ordnar tjänsterna i praktiken, löper som en röd tråd genom Tarastis förslag. De nya landskapen tar ansvaret men kan överlåta anordnandet av servicen på en kommun eller en privat aktör.

En hård nöt att knäcka för Tarasti och hela regeringen blir de stora städernas, speciellt då metropolens motstånd. Tarasti sade på tisdagen att han fört många resultatlösa förhandlingar med representanter för metropolförvaltningen (läs Helsingfors, Esbo och Vanda). Tarasti nämnde bland annat att den gemensamma generalplanen måste bli av för metropolområdet.

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen (c) tog emot Tarastis utredning och sade sig vara nöjd.

– Du betonade förståelse och jämlikhet och de handlar om goda principer. Rapporten är en god bas för att jobba vidare. Regeringen måste ännu besluta om ytterligare uppgifter ska granskas. Ska vi ta med också trafiken och delar av utbildningen?

Vehviläinen önskar att det blir möjligt att ordna servicen på olika sätt, till exempel att yrkesutbildningen på sina håll sköts av landskapen, på annat håll av en stor stad. Hon poängterar också att regeringen ännu måste uppskatta om de föreslagna förändringarna är tillräckliga.

–  Det är viktigt att man också hör landskapens åsikt om uppgifterna som överförs. Om till exempel alla kommuner i ett landskap ville åta sig ordnandet av den yrkesinriktade utbildningen så borde detta vara möjligt, säger Vehviläinen.

Vehviläinen instämmer med utredare Tarastis åsikt om att avtal och dialog borde spela en större roll inom den statliga styrningen av landskapen.

– Jag hoppas att vi är på väg mot ett avtalssystem, att landskapen inte bestämmer utan kommer överens med kommunerna.

Sipiläs regering har fem olika reformer på gång. Alla hör ihop och Vehviläinen konstaterade att huvudsaken nu för regeringen är att se till att grundrättigheterna kan tryggas, att förvaltningen blir smidigare och att förhållandet mellan landskapen och kommunerna fungerar.

– De lösningsmodeller vi nu kommer fram till måste vara så hållbara att varje ny regering inte behöver gå igenom dem på nytt. Finland tar nu ett stort steg mot en demokratisk regionförvaltning som redan existerar i de andra nordiska länderna.

Utredningsman Lauri Tarastis förslag bygger på att landskapsfullmäktige och landskapsstyrelse har samma uppdrag i alla områden. Att områdena är så väldigt olika, från lilla Mellersta Österbotten till stora Nyland ska inte inverka på detta. Men landskapsförvaltningen behöver inte vara identisk. Ett, fem, tolv eller 18 landskap kan ges huvudansvaret för tjänster.

De tjänster som blir kvar i NMT-centralerna föreslås flyttas till regionförvaltningsverken. Ett av verken får huvudrollen och blir riksomfattande.

Om förslaget går igenom i regeringen och slutligen i riksdagen får Finland ett helt nytt vokabulär: landskap, landskapsfullmäktige, landskapsstyrelse och landskapsverk.

Läs också:

Tarastis rapport på finska

Vehviläinen: Tarastis arbete utgör ett gott underlag för beslutsfattandet

Landskapen föreslås ta över en stor del uppgifter:

  • Inga nya ämbetsverk grundas för de uppgifter som överförs från NTM-centralerna till staten, utan uppgifterna överförs i regel till regionförvaltningsverken, av vilka ett utses till huvudregionförvaltningsverk. Regionförvaltningsverken får rikstäckande behörighet, och huvudregionförvaltningsverket ska besluta om arbetsfördelningen och resursanvändningen.
  • Ansvaret för ordnandet av de företags- och arbetskraftstjänsterna (de nuvarande TE-byråerna) överförs till landskapen som sedan kan anlita stora kommuner, stadsregioner eller privata parter som serviceproducenter eller producera tjänsterna själva. Administreringen av olika fonder överförs till landskapen.
  • Ansvaret för byggnadstillsynen överförs också till landskapen, men kommunerna kan meddela om de vill sköta byggnadstillsynen själva.
  • Enligt Tarastis rapport förenklas Jordbruks- och landsbygdsförvaltningen, i och med att uppgifterna i regel överförs från kommunerna och NTM-centralerna till landskapen.
  • Kommunernas och regionförvaltningsverkens miljö- och hälsoskyddsuppgifter koncentreras till landskapen.
  • Inom social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde överförs ansvaret för hälsoskyddet och tobakstillsynen till landskapen, även om kommunerna själva också får åta sig dessa uppgifter.
  • NTM-centralernas miljöskydds- och naturvårdsuppgifter överförs med vissa undantag till regionförvaltningsverken, men revideringen av miljöskyddslagen fortsätts, inklusive förhandlingsförfarandet i förväg inom behandling av tillståndsärenden.
  • Räddningsuppgifterna överförs till landskapen och antalet räddningsverk blir tolv. Räddningsstationerna fortsätter i sin nuvarande form.
  • Huvudstadsregionens gemensamma generalplan som redan i dagsläget baserar sig på markanvändnings- och bygglagen genomförs i samarbete av Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.
  • Överföringen av trafikuppgifterna från NTM-centralerna utreds i samband med beredningen av trafikbalken nästa vår.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *