Egendomsarrangemangen mellan kommunerna och landskapen hotar försvaga kommunernas ekonomiska ställning, säger Kommunförbundets vd Jari Koskinen under sitt besök i Mellersta Österbotten i Karleby.

I samband med vård- och landskapsreformen kommer en förmögenhet på uppskattningsvis cirka 2 miljarder euro att överföras från kommunsektorn till landskapen utan ersättning.

Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen varnar för de konsekvenser som överföringen kan innebära för den kommunala ekonomin.

– En överföring av egendom utan ersättning inverkar negativt på kommunernas riskklassificering och kreditbetyg och kan höja priset på deras lånefinansiering i framtiden. Egendomsarrangemangen kan också försämra kommunernas möjligheter att finansiera de tjänster som kvarstår hos dem efter 2019, säger Koskinen.

Koskinen talade under landskapsbesöket i Mellersta Österbotten i Karleby onsdagen den 10 maj.

Enligt regeringens proposition kommer landskapen att ta över kommunernas lösa egendom som i framtiden hör till landskapens uppgifter.  Landskapen kommer också att överta sjukvårdsdistriktens, specialomsorgsdistriktens och landskapsförbundens hela egendom inklusive skulder.

De verksamhetslokaler och fastigheter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som blir kvar i kommunernas ägo blir landskapen skyldiga att hyra för tre år.

– De fastigheter som eventuellt står tomma eller är underutnyttjade efter övergångsperioden får inte orsaka kommunerna ekonomiska problem, säger Koskinen.

Kommunförbundet har krävt att kommunerna ska få full kompensation för de ekonomiska konsekvenserna av egendomsarrangemangen, till exempel i form av riktade understöd.

– Kommunförbundet har under hela beredningen av reformen framhållit att kommunernas ekonomiska ställning inte får försvagas på grund av egendomsarrangemangen och att riskerna borde fördelas jämnt mellan parterna, säger Koskinen.

Kommunförbundet anser att landskapen borde ta över all egendom som anknyter till den kommunala social- och hälsovården. Kommunerna borde få ersättning för den egendom som överförs och få behålla marken om de så önskar.

Kommunernas egendomsskydd baserar sig på finansieringsprincipen och beskattningsrätten, dvs. kommunerna har skydd för den egendom de skaffat med stöd av beskattningsrätten, som tryggas i grundlagen. Också i de flesta tidigare egendomsöverföringar mellan staten och kommunerna, även i andra nordiska länder, har utgångspunkten varit att den som överlåtit egendom fått ersättning.

Karlebys stadsdirektör Stina Mattila tillsammans med Kajsa Kouvo (SFP) på Mellesrta Österbottens landskapsdag i Karleby.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *