Kommunen nu och i framtiden är ett ämne som väckt mycket debatt.  Kommunen är grundenheten för folkstyre och demokrati. Lokal förankring hör till kommunens innersta väsen, sade Tapani Tölli  när han öppnade Demokratidagen i Kommunernas hus på tisdagen. Riksdagsledamot Tölli är andre vice ordförande i Kommunförbundets styrelse.

Vår grundlag utgör en stabil grund för den lokala demokratin, påpekade Tölli och citerade  14 § i grundlagen: ”Det allmänna ska främja den enskildes möjligheter att delta i samhällelig verksamhet och att påverka beslut som gäller honom eller henne själv.”

–  Detta synsätt som förs fram i grundlagen bör poängteras i alla reformer. Den viktigaste reformen är den mycket omtalade vårdreformen där den grundläggande lösningen är att verksamheten koncentreras till självstyrande områden med tydliga uppgifter och befogenheter. Den här reformen är betydelsefull också med tanke på demokratin.

Tölli fortsatte med att citera vad grundlagen säger om självstyrelse: ”Finland är indelat i kommuner, vars förvaltning ska basera sig på kommuninvånarnas självstyrelse. Bestämmelser om de allmänna grunderna för kommunernas förvaltning och om uppgifter som åläggs kommunerna utfärdas genom lag. Om självstyrelse på större förvaltningsområden än kommuner bestäms genom lag.”

– En viktig aspekt som tas upp på Demokratidagen är att det uttryckligen är fråga om kommuninvånarnas självstyrelse. Grundlagen är inte främmande för självstyrelseområden som är större än kommuner, som det är fråga om i den stora reformen. Viktigt är att det högsta beslutande organet väljs genom direkta val så att beslutanderätten går nerifrån upp. Det saknar heller inte betydelse att de områden som skapas har en egen identitet, underströk Tölli.

Aktivt kommuninvånarskap innebär att systemen för delaktighet bör utvecklas, påpekade Tölli.

Kommer den enda skillnaden efter vårdreformen att vara att kommunvapnet dammats av?, frågade Tölli och fortsatte:

–  Kommunen är mer än en servicefabrik eller en servicemaskin. Kommunen är en plattform för olika sammanslutningar och en kraft som håller ihop samhällets sociala struktur. Kommunen är också i framtiden en betydande och stark aktör.

Mera från Demokratidagen:

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *