Beslutet att flytta fram kommunalvalet till juni får både stöd och mothugg i kommunerna i Svenskfinland. Kan man gå till matbutiken så kan man också rösta, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom i Lovisa. Han hör till dem som helst hade sett att valet hållits som planerat.

På ett principiellt plan var det inte rätt att flytta fram kommunalvalet, anser Jan D. Oker-Blom som ifrågasätter de siffror över smittspridning som låg till grund för beslutet. Institutet för hälsa och välfärd (THL) har uppskattat att antalet coronasmittade på den ursprungliga valdagen i april skulle ligga mellan 2 600 och 11 200 – detta förutsatt att den nuvarande spridningen skulle ha fortsatt som hittills.

– Vi kan bara spekulera i hur situationen kommer att se ut i april och juni, men de siffror som presenterades i lördags verkar inte bygga på analys utan mera på att man har lagt ”ränta på ränta, säger han.

Jan D. Oker-Blom, stadsdirektör i Lovisa.

Oker-Blom hade föredragit att beslutet om valdatum hade kopplats till vaccinationstidtabellen, dvs. utgått från hur långt vaccineringen av befolkningen hunnit i april.  

För Lovisa har en framflyttning på två månader  dock ingen stor betydelse, säger Oker-Blom.

I och med att perioden för förhandsröstning nu förlängs hoppas han att valdeltagandet  ökar.

– Under rådande omständigheter riskerar valdeltagande att bli lågt. Men nu när möjligheterna att rösta ökar, påverkas kanske också valdeltagandet.

I år har det varit svårare än tidigare i Lovisa att rekrytera valfunktionärer. Förhoppningen är att en framflyttning av valet till juni ska påverka denna rekrytering positivt.

”The show must go on”

Det senarelagda valdatumet innebär att den fullmäktiges nuvarande mandatperiod förlängs. Förslaget är att kommunernas nya fullmäktigen inleder sitt arbete den 1 augusti, istället för den 1 juni.

Erika Strandberg är kommundirektör i Kimitoöns kommun.

Det här leder till att en del praktiska frågor måste lösas. Erika Strandberg, tf. kommundirektör i Kimitoöns kommun och ordinarie kommundirektör från och med april, säger att kommunen har en del nyckelfrågor som ledningsgruppen ser över på sitt möte imorgon.

Det handlar till exempel om strategiarbeten och rekryteringsprocesser som ursprungligen hade tänkts överlåtas till nya fullmäktige. Nu måste man överväga om åtminstone ett förberedande arbete kan inledas. Den nya mandatperioden kommer trots allt att vara arbetsdryg, inte minst med tanke på social- och hälsovårdsreformen, säger Strandberg.

– Men i Egentliga Finland ligger reformfrågan lågt för tillfället, så det finns inte så mycket konkret att göra åt den.

Däremot så kommer kommunen att göra upp budgetramarna för nästa år redan i maj. Det här, att nya fullmäktige tar över ett arbete som gjorts av den gamla, är trots allt inget problem, säger Strandberg.

Så var det också inför det förra kommunalvalet, som senarelades från oktober 2016 till april 2017.

– Jag tänker att ”the show must go on” och budgetprocessen måste rulla på, säger Strandberg.

Senareläggningen var motiverad

I Ingå är kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström (SFP) inne på samma spår.

Ingås styrelseordförande Henrik Wickström.

Helhetsmässigt har den förlängda mandatperioden inga stora konsekvenser, bedömer Wickström. Kommunens budgetdirektiv behandlas i juni. Trots att det arbetet nu kommer att genomföras inom ramen för den förlängda mandatperioden, istället för av nya förtroendevalda, så borde det inte leda till problem.

– Det brukar finnas konsensus i budgetarbetet, men det är klart att det kan finnas nyansskillnader i en ny fullmäktige.

Ingå ska också uppdatera sin förvaltningsstadga. Nu måste kommunen avgöra om det arbetet inleds i juni, eller om det skjuts fram till augusti då en ny fullmäktige tillträder.

Överlag ser Wickström senareläggningen av kommunalvalet som motiverad.

Kommunen har förberett sig på att genomföra säkra val, men ”dubbelkommunikationen” från regerings- och myndighetshåll – alltså att restriktioner införs men att valdatumet i april länge beskrevs som tryggt – har gjort många Ingåbor oroliga.

– Nu finns mera tid att lösa frågor som ännu är öppna, säger Wickström. Till exempel hur man kan försäkra sig om att personer som är satta i karantän kan rösta utan att valfunktionärer riskerar sin hälsa.

Beslutet har legat i luften

I Korsholm säger kommundirektören Rurik Ahlberg att en framflyttning av kommunalvalet bland de kommunala tjänsteinnehavarna länge ”legat i luften”.

– På grund av pandemin har vi haft många praktiska frågor om organiseringen av valet som vi inte har fått ett tillfredsställande svar på av myndigheterna, säger han.

Rurik Ahlkberg, kommundirektör i Korsholm.

Ahlberg anser att framflyttningen av valet är bra.

– Jag hade gärna sett att vi hade skjutit fram valet ännu mer, till september-oktober när en större andel av den aktiva befolkningen ska var vaccinerad.

För beslutsprocesserna i kommunen får framflyttningen av valet vissa konsekvenser, bland annat att nya fullmäktige får ta över ett påbörjat budgetarbete.

– Det blir kanske något krångligare, men så här var det också förut innan kommunalvalet flyttade från hösten till våren.

Ahlberg tror inte att framflyttningen kommer att påverka valdeltagandet i Korsholm i någon högre grad.

– I juni är de flesta ännu på jobb, så jag tror inte att flyttningen påverkar. Annat hade det varit om valet skulle ha hållits i juli, när de flesta har semester.

Pedersöre anpassar sig

Johanna Holmäng, fullmäktigeordförande i Pedersöre, är inne på samma linje som Ahlberg. Hon tror inte att valdeltagandet i Pedersöre kommer att påverkas i någon högre grad av vare sig coronapandemin eller senareläggningen.

Johanna Holmäng är fullmäktigeordförande i Pedersöre. (Foto: Johan Svenlin)

– Pedersöre än känt för sitt höga valdeltagande och jag tror nog att invånarna kommer att delta lika flitigt även nu.

Holmäng säger att Pedersöre är väl förberett för att organisera ett kommunalval i juni. Under våren har man arbetat med olika scenarier för valet. En senareläggning var ett av scenarierna.

–  Nu anpassar vi verksamheten och förlänger mandatperioden för fullmäktige och övriga organ. De sittande sitter kvar till de nya är valda.

Att flytta fram valet var enligt Holmäng ett rätt beslut.

– Givetvis hade vi gärna sett att valet skulle ha hållits som planerat den 18 april, men med de siffror som THL förde fram var beslutet att senarelägga det enda rätta. När man på förhand vet att det på valdagen kommer att finnas en stor mängd människor som inte kan delta är det bättre att flytta fram. Nu förlängs också förhandsröstningsperioden vilket är bra.