För äldre väljare är det viktigt att kandidaten kommer från närområdet.

Kommunalvalet fortfarande i stor utsträckning ett personval. Det här visar Kommunförbundets utredning.

Bland de som besvarade förbundets enkät anser 83 procent att personen är det viktigaste valkriteriet. Därefter kommer partiet, som 64 procent anser vara det viktigaste kriteriet.

Fler än fyra av tio favoriserar kandidater från den egna byn, kommunen eller stadsdelen. Kandidatens kön eller ålder har mindre betydelse.

Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom säger i ett pressmeddelande att resultaten motsvarar i hög grad svaren i den undersökning som gjordes i början av 2000-talet.

– I kommunalval, till skillnad från andra val, finns det en större chans att väljarna känner kandidaterna personligen, vilket bidrar till att personen blir viktigare än partiet.

Personens betydelse har minskat något medan partiets har ökat sedan början av 2000-talet. Just nu har partitillhörigheten mest betydelse i städer med över 100 000 invånare och minst i kommuner med under 5 000 invånare.

Personens betydelse betonas mest i små kommuner.

Partitillhörigheten intresserar de yngsta och äldsta

Drygt 70 procent av dem som fyllt 70 och 69 procent av de som inte fyllt 30 anser att kandidatens partitillhörighet är viktigast. Endast 58 procent i åldersgruppen 50–59 år betonar partitillhörigheten.

Partitillhörigheten betonas mer bland de svenskspråkiga än bland de finskspråkiga och en aning mer bland kvinnor än bland män.

De äldsta väljarna betonar också mer än de andra kandidatens ålder och kön bland valkriterierna.

Åldern har minst betydelse i åldersgruppen 50–59 år medan könet var minst viktigt i åldersgruppen 30–39 år.

44 procent anser att det är viktigt att kandidaten är från den egna byn, kommunen eller stadsdelen. För 31 procent av enkätdeltagarna var det inte alls viktigt.

Betydelsen av att kandidaten är från närområdet ökar med åldern. Endast 31 procent av personer under 30 ansåg att det var viktigt medan 56 procent av dem som fyllt 70 ansåg att det var viktigt.

Betydelsen av att kandidaten är från närområdet betonas betydligt mer i kommuner med under 10 000 invånare än i stora städer.

Nästan 11 000 kommuninvånare från hela Finland svarade på enkäten.