Finländarna är nöjda med kommunal service, framgår det av den omfattande invånarenkät som Kommunförbundet genomförde i våras och som besvarades av 12 500 kommuninvånare.

Hur är det i din kommun?

Kommuntorget gör en liten undersökning om vad våra läsare tycker om de vanligaste tjänsterna i sina kommuner.

Svara på enkäten

Sammanlagt 87 procent av de tillfrågade var nöjda med den kommunala service de fått. Störst var tillfredsställelsen med bildnings- och kulturtjänsterna. Totalt 91 procent av de tillfrågade var nöjda med dem.

–       Fler är nöjda än i föregående motsvarande undersökning år 2011. Då var andelen nöjda 78 procent, säger forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom vid Kommunförbundet som har analyserat enkätresultaten.

–       Liksom det har framgått även av tidigare undersökningar är de som använt enskilda tjänster nöjdare än de som ger vitsord utifrån föreställningar, utan personliga erfarenheter.

Biblioteken, avfallshanteringen och återvinningstjänsterna bäst skötta

Alla som besvarat enkäten bedömer att biblioteken, avfallshanteringen och återvinningen är de bäst skötta kommunala tjänsterna.

Andra tjänster som 80 procent av kommuninvånarna är nöjda med är barndagvården, gymnasieutbildningen, idrottstjänsterna, kulturtjänsterna och avfallshanteringen.

Servicetillfredsställelsen är på hög nivå i alla undersökta kommuner och kommunstorleksklasser. Allra nöjdast är invånarna i kommuner med 5 001–10 000 invånare.

Fyra av fem var nöjda med tillgången och tillgängligheten

Sammanlagt 81 procent av dem som besvarade enkäten var nöjda med tillgången på kommunala tjänster och med hur tillgängliga tjänsterna är. Fyra procent bedömde tillgången på kommunala tjänster och tjänsternas tillgänglighet som medelmåttiga och femton procent som dåliga.

Bildnings- och kulturtjänster anses det vara bäst tillgång på och de anses också vara de bäst tillgängliga kommunala tjänsterna, enligt 89 procent av dem som besvarade enkäten.

När man frågar efter kommuninvånarnas åsikter om tillhandahållandet av tjänster anser 84 procent att det är viktigt att tjänsterna tillhandahålls så nära hemmet som möjligt och 73 procent anser att det är viktigt att tjänsterna fortsättningsvis tillhandahålls av kommunen.

Två av tre invånare anser det vara viktigt att de på ett smidigt sätt kan anlita också grannkommunernas service. Sammanlagt 56 procent av dem som besvarat enkäten anser det vara viktigt att kunna välja mellan en offentlig skattefinansierad tjänst som kommunen tillhandahåller och en privat serviceproducents tjänst.

ARTTU ger också bakgrund för utvecklingsarbetet i kommunerna. Rurik Ahlberg, kommundirektör i Korsholm:

– I kommunens arbete har vi bland annat tagit till oss resultat som ARTTU producerat om för- och nackdelar med kommunsammanslagningar, alternativt fördjupat samarbete. Vi följer också med hur kommuninvånarna uppfattar den kommunala servicen och beslutsfattandet. Men visst skulle vi kunna utnyttja ARTTU mera än vi gör idag.

Invånarenkäten en del av omfattande forskningsprogram

Invånarenkäten är en del av forskningsprogrammet ARTTU2, som utvärderar genomförda och förestående reformer i kommunerna 2014–2018. Programmet består av flera delprojekt.

 

I Korsholm, som är en av ARTTU-kommunerna, tycker kommundirektör Rurik Ahlberg att forskningen är viktig:

– ARTTU-projektet har under årens lopp visat att invånarna på bred bas är nöjda med de tjänster kommunerna presenterar. De finländska kommunerna är de facto mycket framgångsrika, också i internationell bemärkelse. Däremot är det sorgligt att detta budskap inte nått landets politiska ledarskap som ofta förringar och förlöjligar kommunernas arbete.

Befolkningsstruktur och övriga egenskaper hos de undersökta kommunerna gör att undersökningen är representativ för hela Finland.

Invånarna är nöjda med de kommunala tjänsterna
12 500 invånare svarade på Kommunförbundets enkät våren 2015.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *