Justitieministeriet fortsätter söka en lösning med Institutet för hälsa och välfärd THL. Kommunförbundet vägleder kommunerna med rekommendationer.

Kommunförbundet har idag sänt rekommendationer till kommunerna om hur förhandsröstningen och kommunalvalet den 13 juni kan ordnas på bästa sätt med tanke på epidemiläget.

Överlag konstaterar förbundet att det inte finns ingen enskild modell för hälsosäkra lösningar. De lokala förhållandena måste beaktas – till exempel epidemiläget vid tidpunkten för röstningen – och kommunerna gör klokt i att anlita egen hälso- och sjukvårdsexpertis för att hitta säkra lösningar.

Flera kommer att rösta hemma

Hemmaröstningen blir en utmaning, konstaterar Kommunförbundet. Antalet väljare som röstar hemma har tidigare legat på en stabil nivå, cirka 8 000–9 000 personer på riksnivå.

Nu kan antalet personer som röstar hemma bli en och en halv gång fler än tidigare med tanke på att de som exponerats för coronaviruset försätts i karantän i tio dygn.

Kommunerna uppmanas att följa med hur antalet personer som satts i karantän utvecklas. Om möjligt kan man med en enkät kartlägga antalet personer som begär hemmaröstning. Hemmaröstingen ska bokas innan förhandsröstningen inleds den 26 maj.

Antalet personer som röstar hemma är en uppskattning som återspeglar den genomsnittliga situationen i hela landet. Lokalt kan situationen avvika avsevärt, skriver Kommunförbundet.

Karantän och frivillig karantän inget hinder

En person som är i karantän eller i frivillig karantän ska alltså kunna rösta.

De som befinner sig i karantän kan rösta på två olika sätt. Den ena möjligheten är hemmaröstning och den andra att röstsedeln tas emot utanför röstningsstället.

En person som förordnats karantän får inte komma in till röstningsstället.

Justitieministeriet rekommenderar att de som förordnats karantän röstar på valdagen, men kommunerna kan ordna så att det går att lämna sin röst under karantänen också på förhandsröstningsstället. Enligt Kommunförbundet överväger en del kommuner en sådan lösning.

En person som är i frivillig karantän kan komma till röstningsställena som normalt. Några särskilda anvisningar finns inte, men när en person meddelar att hen är i frivillig karantän rekommenderas det att hen får rösta på ett sätt som gör att kontakter undviks.

Ingen riskfri lösning för isolerade

Det stora, och fortfarande olösta problemet, är personer som konstaterats smittade och förordnats isolering i hemmet.

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman på Justitieministeriet, säger att om en person är isolerad på sjukhus så kan hen, om vårdpersonalen bedömer att det är säkert, ha möjlighet att rösta. Men det här är ett undantag som sannolikt skulle gälla ett fåtal fall.

– Utgående från våra diskussioner med THL verkar det i dagsläget inte finnas några omständigheter där en smittad och isolerad person kan rösta utan att löpa risken att smitta en valfunktionär.

Är det möjligt att den här frågan får en lösning eller kan man räkna med att isolerade personer inte får rösta i kommunalvalet?

– Vi hoppas på en lösning och fortsätter diskutera med THL. Det är deras råd som vi följer. Vi diskuterar också vilken inverkan vaccineringen har på ordnandet av kommunalvalet. Till exempel väntar vi på mera studier om hur vaccinerade personer kan smitta andra även om de själva inte insjuknar.

Har ni en uppskattning om hur många personer som kan befinna sig i isolering under valdagen?

– Vi hoppas att den förlängda förhandsröstningsperioden underlättar. Innan man sätts i isolering är man oftast i karantän och i karantän är det möjligt att rösta. Men om man tänker att vi idag hade drygt 400 nya coronafall, och isoleringen pågår i tio dagar, så kan man räkna med 4 000 personer, om epidemiläget i juni är som det är nu.

Kommunerna måste också utreda hur en hemmaröstning genomförs i ett hushåll där det finns både personer försatta i karantän och personer som förordnats isolering.

Huotarinen säger att bedömningen måste göras av smittskyddsläkare och valförrättare från fall till fall. I huvudsak ska det ändå vara möjligt för en person i karantän att kunna rösta, även om det i samma hushåll finns en person som är satt i isolering. Det förutsätter förstås att isoleringen följs.

Valfunktionärerna vid röstningsställena har ingen möjlighet att kontrollera om en väljare bryter mot isoleringen. Är det en säkerhetsrisk?

– Senareläggningen av valet betyder sannolikt att epidemiläget är bättre, och även om vi talar om 4 000 personer – förhoppningsvis färre – är det ett litet antal i jämförelse med samtliga väljare. Det är ett brott att bryta mot isoleringen och vi vet att finländarna är bra på att följa regler. Det tror vi att de kommer att vara också nu.

Plock bland rekommendationerna

  • Förhandsröstningen ökar sannolikt. Det finns skäl att ta detta i beaktande i arrangemangen vid förhandsröstningsstället – var bildas det kö, och hur lång kan kön bli, finns det skäl att avgränsa köområdet separat?
  • Köområdet ska kunna stängas så att när röstningsstället stängs kan också köområdet stängas och övervakas så att ingen kan få tillträde till det efter att röstningsstället stängts.
  • Det lönar sig att märka ut köområdet till exempel med avstängnings- eller varningsband. Det gäller att bedöma köområdet utifrån tidigare val, och beakta hur långa köerna kan bli med säkerhetsavstånden inberäknade.
  • Enligt Justitieministeriet ”kan också ett sådant arrangemang vara möjligt där väljaren inte avlägsnar sig från sin bil, om parkeringsplatsen på ett naturligt sätt finns i omedelbar närhet av förhandsröstningsstället. I dessa fall ska valförrättaren särskilt se till att valhemligheten bevaras. Om enskilda röster tas emot utomhus, tas de emot manuellt (följebrevet fylls i för hand och väljarens namn antecknas i förteckningen över väljarna).”
  • Om möjligt kan masker delas ut till valdeltagarna vid en servicepunkt utanför röstningsställets ingång, där det också är möjligt att övervaka eventuella utomhusköer.
  • Vid behov kan kommunens egen personal rekryteras som valförrättare. Arbetsgivaren kan under vissa förutsättningar överföra personal till olika uppgifter inom kommunen. KT Kommunarbetsgivarnas sakkunniga ger chefer råd i fråga om arbetsledningsrätten och frågor som gäller arbetsavtalslagen och arbetsavtal.
  • I det här valet har kommunikation en särskilt stor betydelse. Valdeltagandet beror på om människor anser att röstningssituationen är trygg eller inte. Valet syns inte heller på gator och torg som tidigare år. Det lönar sig för kommunerna att på lokal nivå bereda sig på att effektivisera kommunikationen i anslutning till valet, svara på de mest förekommande frågorna till exempel på webben, och i mån av möjlighet på förhand fundera över anvisningarnas synlighet och tydlighet på röstningsställena. Justitieministeriet och THL utarbetar också affischer som är avsedda för röstningsställena och som kommunerna kan använda i sin kommunikation.
  • Instruktioner hittas också här.