Statsmaktens ansvar för nationalspråken och det svenska språkets ställning förutsätter aktiva åtgärder av den kommande regeringen.

Det behövs en fortsättning på det viktiga arbete som har påbörjats på basis av Finlands första nationalspråksstrategi, understryker Svenska Finlands folkting i ett uttalande från folktingssessionen i Borgå 8-9 maj.

– Landets två nationalspråk och Ålands särställning har gett vårt land internationell erkänsla, och det är av yttersta vikt att den språkliga jämlikheten bevaras och stärks ytterligare i framtiden.

Svenska Finlands folkting vill vara en aktiv part och föra en konstruktiv dialog kring landets två nationalspråk. Folktinget yrkar på  att regeringen i regeringsprogrammet förlänger nationalspråksstrategins giltighetstid, så att den omfattar regeringsperioden 2015-2019, och att den följs upp av ett handlingsprogram med konkreta åtgärder för regeringsperioden.
Folktinget kräver också att det nationalspråksnätverk med ansvarspersoner från samtliga ministerier och statsrådets kansli, som Justitieministeriet tillsatt, fortsätter sitt arbete och utvecklas under denna regeringsperiod och att regeringen förbinder sig att stärka och utveckla kunskaperna i nationalspråken inom den grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildning.

– Alla elever och studerande har rätt till undervisning i båda nationalspråken, finska och svenska. Undervisningen i det andra nationalspråket bör inledas i de första årskurserna, konstaterar Folktinget.

Vidare vill Folktinget att regeringen satsar på en tillräcklig och högklassig språkbadsundervisning. Utbildningen av klasslärare för språkbad tryggas och utvidgas till att gälla också barnträdgårdslärare och ämneslärare.

Svenska Finlands folkting konstaterar ytterligare att det svenska språkets ställning i Finland är en av de viktigaste politiska frågorna för landskapet Åland. Folktinget understryker vikten av att den kommande regeringen fortsätter arbetet med en ny självstyrelselag för Åland.

Folktinget valde som väntat riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) till ny ordförande. Steven Frostdahl (SDP) valdes till första vice ordförande och Kimmo Sasi (Saml) till andra vice ordförande.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *