1) Bered social- och hälsovården på en bred parlamentarisk grund
2) Ge statsrådet ett tydligt ansvar för reformen
3) Engagera sakkunniga från stat och kommun i processen

Så lyder Kommunförbundets kriterier för en lyckad social- och hälsovårdsreform. I sitt  ställningstagande som förbundets styrelse godkände på torsdag betonar Kommunförbundet att vårdreformen måste genomföras med omsorg eftersom regeringsprogrammet utgår att från reformen ska krympa en betydande del av hållbarhetsgapet i den offentliga ekonomin.

– Vårdreformen bör genomföras i ett nära samarbete med kommunerna. Kommunerna bör i god tid informeras om tidtabellen för reformen och de bör på vederbörligt sätt höras i de olika skedena av reformen. Det måste finnas tillräckligt med tid för en omsorgsfull beredning, säger Kommunförbundets styrelse.

Vårdreformen har en avgörande inverkan också på kommunernas ledning, förvaltning, service och finansiering.

– Beredningen av reformen kan inte ske separat från utvecklingen av den övriga förvaltningen och stabiliseringen av ekonomin i kommunerna, påpekar Kommunförbundet.

Kommunerna med i ett tidigt skede

Kommunförbundet är tillfreds med skrivningarna i regeringsprogrammet om färre uppgifter för kommunerna, flexiblare verksamhetsformer och behörighetsvillkor samt om försöksverksamhet. Kommunernas kostnader ska enligt regeringsprogrammet minskas med en miljard euro.

De besparingar som de strukturella reformerna ger bör i sin helhet riktas till den kommunala ekonomin så att de verkligen hjälper upp situationen inom den offentliga ekonomin.

–  Med tanke på avregleringen och försöksverksamheten borde regeringen inleda ett sektorsöverskridande program där kommunerna kan delta redan i planeringsskedet.

Ja till regionala och lokala försök

Kommunförbundet betonar vikten av regionala och lokala försök när reformer genomförs. Förbundet håller fast vid skrivningen i regeringsprogrammet, enligt vilken kommunerna kan vara olika till sin förvaltningsstruktur och sina verksamhetsformer och att statens kommunpolitik stöder sig på ett starkt samarbete med kommunerna.

Yrkesutbildningens möjligheter att skapa livskraft och förutsättningar för sysselsättningen bör tryggas. Utbildningen kunde effektiviseras genom att yrkesutbildningen under Arbets- och näringsministeriet överförs till Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Det är värt att prövas på som en del av det sysselsättningspolitiska kommunförsöket.

När ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna överförs till de nya självstyrande områdena accentueras kommunens roll i utvecklingen av livskraften. Det här får stöd också i regeringsprogrammets mål att slå ihop resurser inom arbetskraftsservicen och ansvaret för sysselsättningen, vilket gör det ekonomiskt möjligt för kommunerna att snabbt sysselsätta arbetslösa. Regeringen kommer att öka kommunernas beslutanderätt särskilt i frågor som gäller livskraft och stärka ansvarstagandet, prövningsrätten och beslutsfattandet på det lokala planet.

Pressmeddelandet hittar du här.

Sakkunniganalysen av regeringsprogrammet (på finska)

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *