De många nivåerna i styrningen av miljö- och hälsoskyddet bör minska. Dessutom bör samarbetet mellan miljö- och hälsoskyddsmyndigheterna förbättras genom att överföra styrningsuppgifterna till ett centralt ämbetsverk.

Det föreslår Matti Karuvaara som gjort en enmansutredning på uppdrag av Social- och hälsovårdsministeriet och Jord- och skogsbruksministeriet.

De centrala ämbetsverk som styr miljö- och hälsoskyddstillsynen är för närvarande Livsmedelssäkerhetsverket (Evira), Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) samt regionförvaltningsverken.

Karuvaara anser att ett ministerium borde ha ansvaret för att leda miljö- och hälsoskyddet.

– Att sammanföra styrningsuppgifterna från två centrala ämbetsverk (Evira och Valvira) till ett centralt ämbetsverk vore ett bra alternativ, anser han. I ett nytt centralt ämbetsverk skulle styrningen av den lokala miljö- och hälsoskyddstillsynen skötas av en enhet som koncentrerar sig på det.

Utredningspersonen föreslår att regionförvaltningsverkens uppgifter i anslutning till styrningen av miljö- och hälsoskyddstillsynen överförs till Valvira och Evira eller till det föreslagna gemensamma centrala ämbetsverket.

Utredningen föreslår att det lokala miljö- och hälsoskyddet  i fortsättningen ännu tydligare än tidigare bör basera sig på riskbaserad tillsyn.

Kommunerna svarar i dag för verkställigheten av tillsynen i enlighet med livsmedelslagen, veterinärvårdslagen, tobakslagen, hälsoskyddslagen och konsumentsäkerhetslagen.

Utredningen tar inte ställning till om det är de självstyrande områdena  eller kommunerna som i framtiden ska ha ansvaret för det lokala miljö- och hälsoskyddet.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *