Det omdiskuterade och omstridda så kallade entimmeståget avancerar

Kommunikationsministeriet inleder förhandlingar om att bilda projektbolaget Entimmeståget till Åbo och projektbolaget Finlandsbanan, meddelar Statsrådet i ett pressmeddelande.

Förhandlingarna om investeringar i spårtrafikbolagen förs med kommuner och andra offentligt ägda sammanslutningar. Finansministeriet är med i förhandlingsgrupperna.

”Entimmeståget tål inte kritisk granskning.” Planerna fick hård kritik på diskussionsmöte i juni. Läs artikeln och lyssna på Torgpodden här.

Förhandlingar tar fram sträckningar

Projektbolagens ansvarsområde och uppgifter omfattar planeringen av projekten och finansieringen av planeringen tills projekten är klara för byggstart.

Att delta i planeringsfasen och att medfinansiera planeringen binder inte parterna till att delta i byggfasen av projekten eller i finansieringen av byggandet.

Vid förhandlingarna behandlas bland annat de av parterna prioriterade alternativen för spårsträckningen och den eftersträvade servicenivån. Parterna ska också behandla frågor som gäller att styra de fördelar för markanvändningen och fastighetsutvecklingen som följer av projektet jämte övriga fördelar eller intäkter till att genomföra projektet.

Kommunikationsministeriet har inlett en utredning och en jämförande studie om sträckningen av en snabbförbindelse österut från Helsingfors.

Snabbförbindelsen österut främjas i samarbete med regionens aktörer. Beslut i frågan kan tas efter att utredningen är klar, vilket väntas vara på våren 2020.

Kommunikationsministeriet har vid budgetmanglingen föreslagit finansiering för de i regeringsprogrammet fastställda projekten för att förkorta restiden och förbättra kvaliteten på banavsnitten Seinäjoki-Vasa, Tammerfors-Jyväskylä och Tammerfors-Björneborg.

Projektbolag får andra ägare vid sidan av staten

En förutsättning för att bilda projektbolagen är att det förutom staten också finns andra ägare, alltså delägare, som drar nytta av projektet, såsom offentliga organ och offentligt ägda sammanslutningar.

Projektbolagen kan också ha andra delägare under förutsättning att bolagets kvalificerade majoritet stannar i offentlig ägo.

När projektbolaget bildas ska staten äga minst 51 procent av det och de övriga delägarna ca 49 procent. Delägarna bör förbinda sig till att kapitalisera bolaget i ovan nämnda proportion så att kapitaliseringen täcker de uppskattade kostnaderna för den planering som behövs för byggberedskap samt andra kostnader som krävs för att driva ett projektbolag.

När delägaravtalen har godkänts är staten beredd att satsa kapital i projektbolagen enligt följande:

  • Finlandsbanan 76,5 miljoner euro och Entimmeståget till Åbo 38,25 miljoner euro.
  • De totala planeringskostnaderna för Finlandsbanan uppskattas uppgå till ca 150 miljoner euro.
  • Återstoden av planeringskostnaderna för Entimmeståget till Åbo beräknas vara ca 75 miljoner euro.

Det är meningen att kommunikationsministeriet ska svara för ägarstyrningen av projektbolagen.

Staten överlåter inte projektbolagen sin beslutanderätt i frågor som är ekonomiskt eller samhälleligt betydande.

Förhandlingsresultatet och delägaravtalen tas i ett senare skede upp till en särskild behandling i finanspolitiska ministerutskottet. Det är finanspolitiska ministerutskottet som fattar beslut om att godkänna förhandlingsresultatet och om att bilda bolagen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *