Elsparkcyklar ligger lite varstans i städerna. Det irriterar många. Nu finns ett förslag på reglering av elsparkcyklar genom lagförsök.

Nätverket för mikromobilitet, skuutti-nätverket, som omfattar cirka 30 finländska städer och kommuner samt Kommunförbundet, vill se fler metoder för att reglera verksamheten för företag som hyr ut elsparkcyklar.

Det är Kommunförbundet och städerna som tillsammans föreslår en reglering av elsparkcyklar genom lagförsök.

– Vi behöver åtminstone ett lagförsök med en koncessionsmodell för elsparkcykelföretag och andra mikromobilitetstjänster. På så sätt kunde vi testa nya bestämmelser och deras ändamålsenlighet, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

Kommunerna i nätverket ser elsparkcyklar som en ny och bra mobilitetsservice. Den behöver ändå utvecklas och blir en säkrare och mer funktionell del av den urbana mobiliteten och resekedjorna. Kommunerna måste få effektivare lagstadgade metoder till sitt förfogande.

I en utredning som Kommunikationsministeriet låtit göra uppskattas att olyckor som drabbar förare av lätta elfordon orsakar årliga kostnader på ca 275 miljoner euro.

Ministeriet har i sitt lagutkast i mars 2023 bland annat föreslagit ett totalförbud mot parkering av lätta elfordon på gångbanor och cykelbanor. Parkering skulle tillåtas endast vid körbanans kant eller på en parkeringsplats som kommunen anvisat.

Som en lösning föreslår städerna en så kallad koncessionsmodell, dvs. en möjlighet att konkurrensutsätta mikromobilitetstjänster utifrån kvantitets- och kvalitetskriterier. Konkurrensutsättningsmodellen har visat sig fungera till exempel i Norge.

Genom en försökslag skulle kommunerna ges möjlighet att fastställa maximiantalet företag som erbjuder tjänsterna och antalet elsparkbräden eller cyklar. Dessutom testas kommunens möjlighet att meddela bindande regler för företag t.ex. i fråga om primära parkeringsplatser i centrumområden, områden med hastighetsbegränsningar, områden med parkeringsbegränsning och begränsningar nattetid.

Till exempel Åbo stad är intresserad av att testa det nya förfarandet.

– Det nuvarande avtalsbaserade förfarandet mellan städerna och de företag som tillhandahåller mikromobilitetstjänster har kommit till vägs ände. Åbo anmäler sig gärna som pilotstad och testlaboratorium, säger Risto Peltonen, trafikservicechef på Åbo stad och ordförande för nätverket.

Olika behov av reglering i olika delar av landet

I Helsingfors och andra stora städer finns det behov av reglering både i fråga om kvantitet och kvalitet.

– Marknaden för mikromobilitetstjänster leder till att det finns ett stort antal olika transportmedel på Helsingfors gator, såsom elsparkcyklar. För att vi ska kunna se till säkerheten och tillgängligheten behöver vi metoder för att reglera mobilitetstjänsterna, säger Reetta Putkonen, chef för trafik- och gatuplaneringen på Helsingfors stad.

I mindre städer skulle det räcka med en möjlighet att meddela bindande regler för företagen.

–  Vi behöver i synnerhet en möjlighet att påföra regler för företagen som gör det möjligt att reglera bland annat hastighetsbegränsningarna för elsparkcyklar och ordnandet av parkering, betonar Kimmo Kiuru, trafikingenjör på Hyvinge stad.

Läs hela pressmeddelandet här.