Justitiekansler Jaakko Jonkka anser att Lahtis stad inte tillräckligt snabbt skred till åtgärder i anledning av problem med inomhusluften på Laune skola. Justitiekanslern anmärker också på det sätt på vilket staden hade hanterat handlingars offentlighet.

Enligt ett klagomål till justitiekanslern hade skolans personal och elever under läsåret         2012 – 2013 haft upprepade symptom och en del av skolans personal hade därför övergått till andra uppgifter. Enligt klagomålet hade under de senaste fem åren upp till 20 lärare varit tvungna att lämna sitt arbete på grund av hälsoproblem som hänförde sig till inomhusluften.

Justitiekanslern konstaterar att processen som ledde till anskaffning av tillfälliga utrymmen i efterhand kan betraktas som onödigt långsam. Justitiekanslern påminner om att en myndighet har skyldighet att värna om såväl arbetstagarnas som elevernas rätt till en trygg arbetsmiljö. Staden borde ha agerat så att eleverna inte utsätts för hälsovådliga orenheter i inomhusluften. I motsats till personalen hade elever med symptom inte möjlighet att till exempel genom sjukledighet reglera sin vistelse i skolans utrymmen.

Justitiekanslern gav staden en anmärkning för att den förfarit i strid med lagen om handlingars offentlighet, eftersom de som begärt handlingar inte heller tillfrågats huruvida de vill ha ett skriftligt beslut i ärendet. Enligt justitiekanslern hade det också varit motiverat att staden hade informerat om inomhusluftproblemen effektivare än vad som framkom ur handlingarna.

Justitiekanslern kan inte ta ställning till ändamålsenlighetsfrågor, såsom till exempel till frågan huruvida skolbyggnaden med inomhusluftproblem borde renoveras eller rivas.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *