Huvudstadsregionen växer snabbt. Nya områden för vägar planläggs, så även i Grankulla. Men kommer lika mycket utrymme för bilen att finnas i framtiden som idag?

Kommuntorget träffar kommundirektör Christoffer Masar vid Grankullas stadshus för att höra hur han ser på det stora utrymmet för bilen som finns i Grankulla centrum i dag. Planerar staden för en miljövänligare framtid? Han säger att stadens strategiska målsättning är att vara klimatneutral år 2030.

Christoffer Masar.

– Vi vill uppmuntra stadens invånare att använda andra fortskaffningsmedel än bilen, som cykel och kollektivtrafik, oftare än i nuläget, säger Masar.

Han tillägger att trafiken står för 20 procent av utsläppen i Grankulla. Fullmäktigeledamöter i staden önskar även att mindre rum i centrum ska tillägnas bilen. Nu finns till exempel flera parkeringsplatser vid köpcentret samt vid tågstationen i centrum.

– Även på stadshusets tomt finns det många parkeringsplatser för bilar. Här kan en förändring ske, säger Masar.

Samhället till stor del utbyggt

Samhället i Grankulla är byggt till stor del runt järnvägsstationen i centrum. Gällande tågtrafiken går lokaltåg i både västlig och östlig riktning genom Grankulla. Grannkommunen Esbo håller på att förverkliga planer om en stadsbana för tågtrafiken mellan Esbo centrum och Alberga, vilka passerar Grankulla. Längs med tågbanan kommer en cykelled att byggas.

Anna-Lena Granlund-Blomfelt, miljöchef vid Grankulla stad, konstaterar att delar av stadens centrum redan är utbyggd.

(Foto: John Illman)

– Därför är det svårt att förändra dess infrastruktur helt och hållet. Planläggningen i centrum pågår trots allt. I samband med de kommande infrastrukturprojekten i centrum kommer även cykelförhållandena att förbättras, säger hon.

I samband med de kommande infrastrukturprojekten i centrum kommer även cykelförhållandena att förbättras.

Granlund-Blomfelt anser att stora delar av centrumkärnan är idag vigt för bilen och att bilen är kär för många ortsbor. Hon tillägger att många familjer i Grankulla rent av har tre bilar. Om antalet bilar per familj minskar och användningen av kollektivtrafik och mera hållbara färdsätt ökar, minskar växthusgasutsläppen, men även luftkvaliteten förbättras och trafikbullret minskar.

Fredrik Waselius.

Kommuntorget tar även kontakt med grankullabon Fredrik Waselius i ärendet. Han anser att Grankulla är smockfullt av bilar.

– Det är ändå inget problem att leva utan bil i Grankulla. För att bilismen i staden ska minska måste en attitydförändring ske, säger Waselius.

Han tillägger att många barnfamiljer väljer att använda bilen för att skjutsa barnen till och från olika ställen, men att man i stället eventuellt kunde använda sig av en cykel vid dessa tillfällen.

Jämn befolkningsutveckling, eventuellt negativ

Befolkningen i huvudstadsregionen växer kraftigt, Grankulla undantaget. Enligt stadens källor har befolkningen till och med minskat de senaste åren. Masar säger att prognosen för befolkningsutvecklingen de närmaste åren är att mängden invånare är ganska jämn, eller rent av lite negativ. Men att entydigt påstå att om befolkningen minskar skulle även bilismen minska är vanskligt.

– Samtidigt ser vi idag många unga i huvudstadsregionen som väljer att inte skaffa körkort, säger Christoffer Masar.

Livskraftigt centrum

Anna-Lena Granlund-Blomfelt poängterar vikten av ett livskraftigt centrum i Grankulla. Hon säger att Grankulla stad vill planera infrastrukturen så att det för invånarna ska vara lättare att färdas också med cykel.

– En konkret målsättning som staden har i samband med utvidgningen av stadsbanan är att kunna bygga någon form av cykelparkeringshus i närheten av stationsområdet, säger Granlund-Blomfelt.

Fredrik Waselius lyfter även fram önskan om ett livskraftigt centrum. Han har följt med stadens utveckling i flera decennier. Waselius nämner köpcentret Grani på Grankullavägen och omgivningen runt huset som exempel.

– Grankulla centrum har förändrats kraftigt under de senaste 20 åren. Endast några hus i området från tiden innan köpcentrets öppnande finns kvar.

En annan förändring som han nämner är utrymmet för bilen och antalet bilar i staden. Den här utvecklingen har inte varit positiv.

– Jag upplever att centrum är mera byggt för bilen idag än tidigare. Men samtidigt finns fler bilar i Grankulla än för 20 år sedan då befolkningen är större i dagens läge. Många anser att det är viktigt att man ska ha möjlighet att kunna ta sig fram i centrum med bilen.

Waselius tror att ett minskat utrymme för bilen i centrum skulle försämra livskraften.

– I stället för att handla i lokala butiker finns risken att grankullaborna allt oftare handlar i stora köpcentrum i Esbo, där tillgängligheten för bilen är stor, säger Fredrik Waselius.

Grankulla i siffror

Grankulla är en av fyra kommuner i huvudstadsregionen.

Grankullas geografiska läge är innanför Esbo, 15 kilometer väster om Helsingfors.

Kommunens area är 6 kvadratkilometer.

Villasamhället i Grankulla skapas år 1916.

Stadens befolkning uppgår i dag till 10 000.

Bilismen står för runt 20 procent av utsläppen i staden, den största miljöboven är ändå uppvärmningen av fastigheter.