Bolagsordningarna för de mest betydelsefulla bolagen i en kommunkoncern bör förses med bestämmelser som tryggar kommunens ägarstyrning i bolaget.

Det fastslår Kommunförbundet i sin uppdaterade  rekommendation om ledningen av kommunens verksamhet. Rekommendationen gäller även ägar- och koncernstyrningen i kommunalt ägda bolag. Den nya rekommendationen tar fasta på kommunkoncernens särdrag i fråga om ledning, helhetskontroll och riskhantering.

Till en bra ledning hör utvärdering av den egna verksamheten både inom koncernledningen och i bolagens styrelser. Systemen för uppföljning av verksamheten och ekonomin bör också svara mot koncernledningens behov av information. En bra koncernledning förutsätter också beredskap för regelbundna möten för koncernledningen och ordförandena för bolagens styrelser.

– Rekommendationen ger exempel på hur kommunkoncernen och kommunens verksamhet kan ledas på ett kontrollerat och övergripande sätt i överensstämmelse med målen i kommunstrategin. Samtidigt tydliggör den fullmäktiges och de övriga organens roll, säger Kommunförbundets vice vd Timo Kietäväinen.

– Rekommendationen är avsedd att utgöra ett stöd för kommunerna när de utarbetar egna anvisningar om koncern- och ägarstyrning samt riskhantering. Kommunerna kan använda rekommendationen i beredningen och planeringen av en egen verksamhetsmodell.

Rekommendationen innehåller sammanlagt 24 konkreta rekommendationer. Målet är att kommunen med hjälp av dem ska kunna främja en effektivare och ändamålsenligare användning av skattemedel och en bättre riskhantering. Bättre verksamhetsmodeller bidrar till ett ökat förtroende för myndighetsverksamheten och de förtroendevaldas agerande i kommunkoncernen.

Uppdateringen av koncerndirektiven baserar sig på förändringarna i kommunernas verksamhetsmiljö.

– Kommunerna bildar allt mer komplexa kommunkoncerner, så ledningssätten och anvisningarna behöver uppdateras. I ledningen av kommunkoncernerna betonas nu helhetskontroll och resultat genom aktivt ägarskap, säger Kietäväinen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *