Pensionsåldern på den offentliga sektorn stiger.  Pensionsreformen inom den offentliga sektorn följer den redan avtalade pensionsreformen för den privata sektorn.Trepartsförhandlingarna om pension som gäller anställda vid kommunerna, staten, kyrkan och Fpa har slutförts under social- och hälsovårdsministeriets ledning.

Också inom den offentliga sektorn kommer den lägsta ålderspensionsåldern således att stiga från nuvarande 63 år för personer som är födda år 1955 eller senare. Pensionsåldern kommer gradvis att stiga med tre månader för varje årsklass tills den når 65 år. De som är födda år 1962 är den första årsklassen för vilken pensionsåldern är 65 år.

När pensionsåldern 65 år är nådd ska pensionsålderns nedre gräns bindas till den förväntade livslängden så att en del av den förlängda livstiden används till att vara i arbete. Pensionsåldern ska höjas med högst två månader per år. Första gången ska den här justeringen av pensionsåldern göras för dem som är födda år 1965.

I framtiden är pensionstillväxten för alla 1,5 procent av lönen, och de nuvarande åldersbundna tillväxtprocenten slopas. Ett undantag är dock personer i åldern 53–62 år vars pensionstillväxt är 1,7 procent fram till slutet av år 2025. De inkomster som bidrar till pensionstillväxten är större än i nuläget eftersom arbetstagarens pensionsavgift inte längre dras av från lönen när pensionen räknas ut.

Deltidspension avskaffas som pensionsform och ersätts av partiell förtida ålderspension. Den nya arbetslivspensionen ger en person som fyllt 63 år möjlighet att gå i pension före ålderspensionsåldern, om personen under minst 38 år har utfört arbete som medför belastning och slitage. Förutsättningarna för arbetslivspension fastställs i lag.

De nuvarande fyra pensionslagarna för kommunerna, staten, den evangelisk-lutherska kyrkan och Fpa slås ihop till en gemensam lag för den offentliga sektorn. Verkställigheten av pensionsskyddet i den offentliga sektorn sköts av Keva. Sammanlagt arbetar över en halv miljon finländare för staten eller kommunerna.

Yrkesbaserade pensionsåldrarna stiger

Inom den offentliga sektorn fanns det före 1989 flera olika yrkesbaserade pensionsåldrar som var lägre än den allmänna pensionsåldern. I samband med tidigare pensionsreformer har anställda inom den offentliga sektorn valt att antingen hålla kvar sin egen yrkesbaserade pensionsålder eller övergå till en allmän pensionsålder. Pensionsreformen höjer också pensionsåldern för dem som är födda år 1955 eller senare och som valt den yrkesbaserade pensionsåldern. Höjningen av den yrkesbaserade pensionsåldern berör omkring 8 500 personer, för merparten av dessa stiger pensionsåldern med högst nio månader. Den yrkesbaserade pensionsåldern stiger med högst två år.

Inom den offentliga sektorn tillämpas fortfarande också gamla personliga pensionsåldrar. De flesta av dessa är redan nu högre än den nuvarande nedre gränsen för ålderspension, så dessa höjs inte i samband med reformen.

Militärer har i regel rätt att gå i pension vid 55 år. Eftersom det är betydligt lägre än den allmänna pensionsåldern, höjs också pensionsåldern för militärer enligt samma principer som övriga pensionsåldrar. Pensionsåldern för militärer stiger med högst två år. Ungefär 10 000 militärer påverkas av denna ändring.

Det är meningen att alla regeringspropositioner som gäller arbetspensionsreformen ska ges till riksdagen i slutet av sommaren och att reformen ska träda i kraft i början av 2017. Reformen gäller inte de pensioner som redan betalas ut och inte heller de pensioner som har tjänats in före 2017. Den nya pensionsåldern gäller endast dem som är födda år 1955 eller senare.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *