Kommunernas ansvar för de arbetslösa ökar. Lagen som ger kommunerna större ansvar för personer med svag ställning på arbetsmarknaden trädde i kraft i början av året.

– Lagpaketet är en av regeringens viktigaste reformer för att främja sysselsättningen, understryker arbetsminister Lauri Ihalainen (SDP).

Det centrala målet med reformen är att förhindra långvarig arbetslöshet.

– För närvarande har allt för många som blivit arbetslösa svårt att återvända till arbetsmarknaden, säger Ihalainen.

Kommunernas roll när det gäller att sysselsätta personer med en svag ställning på arbetsmarknaden ökar i och med att lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen trädde i kraft i början av året. Lagen ökar kommunernas ansvar när det gäller att ordna service för arbetslösa. Lagen innebär att kommunerna finansierar en del av arbetsmarknadsstödet till dem som varit arbetslösa över 300 dagar.

Fakta: Samverkan är målet

Med sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen avses en modell för samverkan där arbets- och näringsbyrån, kommunen och Folkpensionsanstalten tillsammans bedömer den arbetslösas behov av service, planerar service som är relevant och svarar för att sysselsättningsprocessen för den arbetslösa fortskrider och följs upp.

Sysselsättningsfrämjande åtgärder är den arbetskraftsservice som staten ansvarar för och den social- och hälsovård som kommunen ansvarar för.

Kommunernas ansvar är till exempel arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, hälsoundersökningar för arbetslösa, sysselsättningstjänster som kommunen producerar på eget initiativ samt olika handledningstjänster. FPA:s yrkesinriktade rehabilitering räknas också som sysselsättningsfrämjande åtgärd.

Lagen trädde i kraft .1.2015 och tillämpas fullt ut från och med den 1 januari 2016.

Enligt den sektorsövergripande samservicemodellen ska den som drabbats av utdragen arbetslöshet få de tjänster de behöver på ett och samma ställe.

– För arbetslösa är det viktigt att få personligt stöd och vägledning. Den offentliga arbetskraftsservicen, FPA och kommunernas socialservice bör fungera smidigt och samordnat, säger Ihalainen.

Allt för många som blivit arbetslösa har svårt att återvända till arbetsmarknaden.

Kommunernas ansvar för de sysselsättningen inbegriper social- och hälsovården, men också kommunens näringspolitik, utbildningspolitik, ekonomisk politik och socialpolitik. Det gemensamma målet är att främja sysselsättningen.

– När man kombinerar arbetsplatser och företags- och näringstjänster med sysselsättningsfrämjande åtgärder bildas en helhet som stöder sysselsättningen, säger Timo Kietäväinen, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet.

– För kommunerna är det viktigt att få mer befogenheter och resurser för att aktivera de arbetslösa. Kommunernas sysselsättningsförsök borde fortsätta och fördjupas under följande riksdagsperiod.

En fungerande modell för sysselsättningsfrämjande åtgärder beaktar den egna regionens särdrag.

– Genom att lyfta upp sysselsättningsfrågorna som viktiga i kommunstrategierna stärker vi sysselsättningsåtgärdernas funktion och effekt, säger Kietäväinen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *