När två datasystem inte talar med varandra måste modersmålet gissas av människor.

Varför sänder poliser fortkörningsböter på finska till bilister som har svenska som modersmål?

Den frågan ställde en irriterad svenskspråkig bilist polisen efter att ha fått en bot på finska. Bilisten returnerade boten, men fick inget svar, och vände sig därför i slutet av 2018 till Justitiekanslern.

Nu har biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen utrett om polisen agerar fel när den sänder fortkörningsböter på ett språk som inte är den bötfälldas modersmål.

Polisen förklarar det nämnda fallet – och tiotals andra som förekommer årligen – med att den så kallade LVS-applikationen, som används för att handlägga fortkörningsfall från automatövervakningen, inte fungerar som den ska.

LVS-applikationen hämtar uppgifter från det fordonsdatasystem som upprätthålls av Transport- och kommunikationsverket.

Problemet, enligt polisen, är att systemet inte automatiskt väljer den bötfälldas språk. Istället måste Trafiksäkerhetscentralens personal, utgående från personens adress, räkna ut om den bötfällda är svensk- eller finskspråkig.

Eftersom en del vägnamn endast finns på finska drar Trafiksäkerhetscentralens personal ibland fel slutsats, uppger polisen.

När svenskspråkiga bilister får fortkörningsböter på finska är det alltså på grund av ett mänskligt misstag, och på grund av att fordonsdatasystemet och LVI-applikationen inte fungerar som de borde.

I Justitiekanslerns utredning medger polisen sitt misstag, men tillägger att liknande problem kommer att avlägsnas när datasystemet utvecklas och applikationen uppdateras.

Men av utredningen framgår också att problemet ingalunda är nytt. Redan 2010 gav Justitieombudsmannen bland annat Inrikesministeriet en anmärkning på grund av att LVI-applikationen, som togs först i bruk 2007, ledde till kränkningar av de grundläggande språkliga rättigheterna i samband med automatisk trafikövervakning.

Och eftersom problemet inte korrigerades gav Justitieombudsmannen Inrikesministeriet och Polisstyrelsen ytterligare en anmärkning 2012. Då ledde bristerna till att viktig information i fortkörningsböterna, som i övrigt var på både svenska och finska, fanns enbart på finska.

Polisstyrelsen meddelade 2012 att en LVI-applikation som tillgodoser de språkliga rättigheterna tagits i bruk, men bevisligen haltar systemet fortfarande, vilket polisen erkänner.

Justitiekanslern konstaterar att det inte finns några särskilda språkbestämmelser i lagen om förläggande av böter och ordningsbot, men att polisen ska använda den bötfälldas modersmål om detta är känt eller enkelt utrett. Förutom språkliga rättigheter är det en fråga om rättsskyddsgarantier, skriver Justitiekanslern i sitt utlåtande.

Polisen agerar fel om den sänder böter på finska till svenskspråkiga personer, fortsätter Justitiekanslern. För att de språkliga rättigheterna ska tillgodoses måste utvecklingsarbetet med datasystemet och applikationen slutföras.

Polisstyrelsen har meddelat Justitiekanslern att utvecklingsarbetet ska vara slutfört inom januari månad. Justitiekanslern förutsätter att Polisstyrelsen informerar honom när arbetet slutförts.