Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden anser att den grundlagsenliga rätten att använda sitt eget modersmål har begränsats.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden anser att polisen diskriminerade en svenskspråkig person då han, minderårig vid tillfället, inte kunde använda sitt modersmål.

Det var diskrimineringsombudsmannen som förde ärendet till nämnden i december 2018.

Målsägande, som var berusad, hade gripits och flyttats till en cell. På tillnyktringsstationen hade han talat svenska men skötarna på stationen hade vidhållit att han talar bra finska.

I cellen hade vakten inte på svenska kunnat förklara grunderna för gripandet, eller vilka rättigheter och skyldigheter den gripna hade.

All kommunikation hade skett på finska, och målsägande fick inte kommunicera på svenska trots att det fanns finlandssvensk personal på plats.

Polisen anser att målsägandes rättsskydd inte äventyrats, trots att man inte kommunicerade med honom på svenska. Polisen menar också att målsägande inte behandlats ofördelaktigt och att hans rättigheter tryggats.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden är av annan åsikt och konstaterar att målsäganden hade upplevt att han inte hade fått sitt ärende handlagt på sitt eget modersmål och att det hade lett till att han flyttades till en cell.

Målsäganden hade dessutom varit berusad och minderårig, och i detta fall hade det varit särskilt viktigt att använda det egna modersmålet.

Nämnden anser att den grundlagsenliga rätten att använda sitt eget modersmål har begränsats och att polisen på grund av målsägandens språk behandlat honom på ett ofördelaktigare sätt än en person som hade använt finska som sitt modersmål och kunnat kommunicera på finska.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden anser att polisinrättningen i strid med 8 § i diskrimineringslagen diskriminerat målsäganden på grund av språkliga orsaker och att agerandet varit diskriminerande enligt 10 § i diskrimineringslagen.

Nämnden förbjöd polisen att fortsätta eller upprepa sitt diskriminerande förfarande och förelägg förbudsbeslutet med ett vite på 5 000 euro.

I ett pressmeddelande säger ställföreträdande diskrimineringsombudsman Rainer Hiltunen att det vite som nämnden har förelagt gäller polisen, men också att alla myndigheter har en skyldighet att se till att servicen fungerar både på svenska och finska.

— Beslutet understryker att den grundlagsenliga rätten att använda svenska språket också skall förverkligas i praktiken. Nämndens beslut understryker att en negligerande av språkliga rättigheter inte bara är dålig förvaltning utan också diskriminering som leder till en skyldighet att betala gottgörelse åt offret för diskrimineringen, säger Hiltunen i pressmeddelandet.