Lagförslaget följer regeringsprogrammets skrivelse om könsrelaterat hat.

Om ett offers kön varit motiv för ett brott kan straffet för brottet skärpas. Det här föreslår Justitieministeriet i ett lagutkast som nu är på remissrunda.

I fall av grovt ärekränkande, olagligt hot eller en offentlig uppmaning till dessa brott ska könsbaserade motiv fogas till bestämmelserna om straffansvar, skriver Justitieministeriet.

De hatmotiv som nämns i straffskärpningsgrunderna är för närvarande bland annat etniskt ursprung, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Målet med den nu föreslagna ändringen av strafflagen är enligt ministeriet att betona hur klandervärda sådana gärningar är som har könsrelaterat hat som motiv.

Införandet av ett könsrelaterat motiv som grund för straffskärpning ingår i regeringsprogrammet. Avsikten är att överlämna regeringspropositionen till riksdagen i slutet av året.