Högs­ta dom­sto­len har dömt kom­mun­sty­rel­sens tidigare ord­fö­ran­de Timo Kurula till ett vill­kor­ligt fäng­el­se­straff på 60 da­gar. – Kommunala beslutsfattare behöver vara medvetna om sitt straffrättsliga ansvar, säger forskaren Siv Sandberg.

I dag är Timo Kurula kommundirektör i Kittilä.

Bakgrunden är den att kommunstyrelsen hade på sitt sammanträde den 16 december 2013 beslutat att återta kommundirektörens begäran om utredning som gällde den före detta verkställande direktören för det skidliftföretag som hörde till kommunkoncernen och att meddela kommunens företrädare ägarstyrning enligt vilken VD:n bör återinsättas som verkställande direktör.

Högsta domstolen: Kommunala beslutsfattare i Kittilä dömdes för missbruk av tjänsteställning

Några and­ra le­da­mö­ter­ och er­sät­tar­e i kom­mun­sty­rel­sen döms till bö­tes­straff för miss­bruk av tjäns­te­ställ­ning.

Kittilälehti: Korkein hallinto-oikeus: Timo Kurulalle ehdollista vankeutta

Kommunforskaren Siv Sandberg säger till Kommuntorget att hon fäster sig vid att domstolsbehandlingen upp till HD tagit exakt 10 år.

– Det här är lite tveeggat. Å ena sidan hänger en pågående domstolsprocess som en skugga över kommunens förvaltning tills behandlingen är klar – men å andra sidan börjar avståndet till det skedda vara så stort att det på sätt och vis går att förstå Kurulas axelryckning inför domslutet.

Till Yle säger Timo Kurula att det nu är frågan om ”en alldeles liten sak” i helheten och att han förhåller sig neutralt til HD:s dom.

Yles nyhet: Högsta domstolen gav fällande domar i Kittiläfallet Läs nyheten på finska här.

Kurula säger också att han lärt sig att kommunala beslut kräver tid och att besluten behöver förberedas ordentligt.

Kurula var förtroendevald, i dag är han en kommunal tjänsteperson.

– Allt som hänt var allmänt känt då jag utsågs till kommundirektör, säger han till Yle.  

Enligt Siv Sandberg är rättsprocessen en påminnelse att kommunala beslutsfattare behöver vara medvetna om sitt straffrättsliga ansvar.

– Men samtidigt ser vi nu att en domstolsprocess är en långsam och omständlig väg att lösa problem.

Högsta domstolen ansåg att den främsta drivfjädern bakom kommunstyrelsens beslut hade varit att försöka bereda nytta åt den före detta VD:n. Ledamöterna i kommunstyrelsen hade inte haft några godtagbara grunder för beslutet som skulle ha grundat sig på kommunens intressen. Sålunda hade ledamöterna i kommunstyrelsen använt sin beslutanderätt i strid med förvaltningslagens principer när de fattade besluten.

Lapplands tingsrätt och hovrätten i Rovaniemi hade tidigare förkastat åtalen mot medlemmarna i Kittiläs kommunstyrelse. (Foto: Kuntalehti | Ville Miettinen)

Lapplands tingsrätt och Rovaniemi hovrätt hade tidigare förkastat åtalen. Högsta domstolen behandlade ärendet endast till den del som gällde återtagandet av begäran om utredning och ägarstyrningen. Till övriga delar stod hovrättens dom, genom vilken åtalen hade förkastats, fast. Högsta domstolen avgjorde ärendet efter att ha förrättat muntlig förhandling, enligt det pressmeddelande som HD publicerade på torsdagen.

Kommunstyrelsens vice ordförande och den ledamot av kommunstyrelsen som varit aktiv i ärendet dömdes till bötesstraff på 60 dagsböter. Tre ledamöter i kommunstyrelsen dömdes till bötesstraff på 40 dagsböter och två ersättare som deltog i kommunstyrelsen sammanträde första gången till bötesstraff på 10 dagsböter.