Studier, en ny partner eller ett nytt jobb är några av orsakerna till att Jakobstadsbor väljer att flytta från sin stad, visar en enkät som staden har låtit göra.

66 procent av dem som flyttat bort är nöjda med Jakobstad som boningsort medan 32 procent är missnöjda.

Responsen om nöjdhet versus missnöje är jämnt fördelad mellan språkgrupperna men missnöjet är något större bland de finskspråkiga utflyttarna.

I de fria kommentarerna anmärker de som svarat på enkäten bland annat om språkförhållandena i staden.

– Endast ett fåtal uttalar sig positivt om stadens tvåspråkighet eller ser tvåspråkigheten  som en rikedom, konstaterar stadssekreterare Milla Kallioinen.

Finskspråkiga ser svårigheter med arbets- och studiemöjligheterna i Jakobstad.

– Inom social- och hälsovården vet vi att det kan vara en utmaning att få service på finska, säger Kallioinen.

Hon påpekar att stadens egen förvaltning och service är helt tvåspråkig.

–  Vi har väldigt goda erfarenheter av svenskspråkig och finskspråkig verksamhet under samma tak, vilket Jakobstads gymnasium, Pietarsaaren lukio och Språkbadsskolan är goda exempel på.

Invånarforum i mars

Vad kunde få de tillfrågade att flytta tillbaka? Släkt, vänskapsband och jobb angavs i enkätsvaren som de mest sannolika skälen för en potentiell återflytt.

– Också boendekostnaderna, de goda boendemöjligheterna samt närheten till naturen i Jakobstad uppgavs spela en stor roll, liksom trygg miljö och korta arbetsresor. Kulturlivet uppfattas som aktivt. Konstutställningar och biografen nämns speciellt, säger Kallioinen.

En del av de som svarat på enkäten  kan tänka sig att flytta tillbaka till Jakobstad efter sin pensionering.

I mars ordnar staden ett invånarforum på temat återflyttning.

– Från stadens sida satsar vi på ökad synlighet, marknadsföring av staden och invånarnas delaktighet. Våra nuvarande invånare är stadens viktigaste samarbetspartners och ambassadörer. Var och en av oss bidrar till bilden och upplevelsen av vårt gemensamma Jakobstad, säger Kallionen.

Fakta om enkäten

  • Enkäten skickades till 800 personer födda åren 1955–1990 som flyttat från Jakobstad.
  • Undersökningen gjordes i december 2019 i samarbete med Yrkeshögskolan Centria.
  • Hälften (394 personer) svarade och majoriteten av dem är kvinnor.
  • Flest svar gav personer i åldersgrupperna 30–40 år och 41–64 år.
  • 60 procent uppgav svenska som modersmål, 36 procent finska och 2 procent ett annat modersmål.
  • Nästan en fjärdedel uppgav studier som orsak till att flytta från orten, 15 procent har flyttat på grund av ett nytt sambo- eller äktenskap och 11 procent på grund av ett nytt jobb