Den svensk- och tvåspråkiga kommunerna i Finland är väl medvetna om de utmaningar den demografiska utvecklingen för med sig. Men varken kommunernas ledning eller invånare är särskilt väl förberedda på förändringarna.

Det här visar Magmas nya enkätundersökning som för fram kommunernas syn på de kommande befolkningsutmaningarna och de växande regionala skillnaderna i landet.

Det finns stora skillnader mellan kommuner där befolkningen antas minska och kommuner där befolkningen kommer att växa.

– En brist på barn och en avfolkning av landsbygden är svåra utmaningar för de krympande kommunerna, konstaterar Magmas samhällsanalytiker Lia Markelin, som gjort undersökningen, i ett pressmeddelande.

I de växande kommunerna däremot är integration av nyanlända och åtgärder för att motverka segregering centrala teman.

Kommunledningarna är medvetna om att befolkningen i Finland i framtiden växer genom en ökning av invånare med främmande språk, snarare än genom ökad nativitet. Närmare tre fjärdedelar av respondenterna ser framför sig att invandringen från utlandet kommer att öka.

Anmärkningsvärt är att över 70 procent tror att de demografiska förändringarna kommer att leda till en större förståelse för invandring.

Däremot föll andra ”hotbilder” mer i skymundan i enkäten. Av alla respondenter nämnde bara två klimat- eller miljöfrågan bland de tre viktigaste framtidsfrågorna för kommunen.

De svensk- och tvåspråkiga kommunerna är i ett stort behov av stöd från staten för att tackla de utmaningar som demografin för med sig. Både de växande och de krympande kommunerna ser ett lika stort behov av stöd.

Urbaniseringstrenden i Finland har varit kraftig men vissa tecken på ett ökat intresse för att bo nära naturen har visat sig under pandemiåret 2020. 

– Det återstår att se om flyttrörelsen från städerna är ett tillfälligt eller mer bestående fenomen, och hur utvecklingen av arbetslivet möjliggör en sådan motrörelse, säger Markelin. 

Utredningen baserar sig på en enkät utförd i samarbete med Finlands Kommunförbund. Enkäten var riktad till ledningen i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna.