Behovet av högskoleutbildning minskar i till exempel Mellersta Finland och Egentliga Finland.

Det låga födelsetalet på 2010-talet syns på 2030-talet genom att behovet av utbildning i andra stadiet minskar, slår jubileumsfonden Sitra fast i undersökningen För vilken befolkning? som gjorts inom ramen för projektet Kompetensens tid.

Samma fenomen framträder lite senare inom utbildningen på högskolenivå.

Minskningen syns i regionerna genom att antalet unga minskar samtidigt som den äldre befolkningens andel blir allt större och flyttrörelsen samlar invånarna till allt färre städer, skriver Sitra i ett pressmeddelande.

I allt fler kommuner är invandring den enda faktorn som ökar invånartalet.

Det här leder till att skillnaderna mellan regioner i fråga om utbildningsbehoven utvecklas allt snabbare.

Förändringen accentueras i alla utbildningsstadier särskilt mellan stadsregionerna och det övriga landet, och på landskapsnivå mellan de stora landskapen och de övriga landskapen.

Behovet av utbildning i andra stadiet minskar betydligt redan på 2020-talet i de små regionerna i landskapen, medan den ökar i landskapens centrumstäder.

Redan nu förekommer det situationer i vilka de existerande utbildningsplatserna inte blir tillsatta. Därför är det inte möjligt att lösa obalansen mellan efterfrågan och behovet av utbildning med att hålla antalet utbildningsplatser på den nuvarande nivån, när utbildningsbehovet minskar, skriver Sitra.

Behovet av högskoleutbildning kommer att öka redan under detta årtionde i Nyland, Birkaland och Norra Österbotten, medan den minskar till exempel i Mellersta Finland och Egentliga Finland.

—När vi förstår vilka effekter befolkningsutvecklingen har på utbildningsbehovet, måste vi också ställa frågan vilken utbildning som kommer att ges på utbildningsplatserna, som blir allt färre? Utbildar vi experter till den gamla världen eller lyckas Finland fostra föregångare som lär sig att lära sig hela livet ut, och som genom detta kan svara på framtidens utmaningar och skapa välfärd och konkurrenskraft till hela samhället, säger Tapio Huttula, äldre rådgivare i Sitras Kompetensens tid-team.

Läs Sitras pressmeddelande här.