En majoritet av eleverna önskar mer hobbytimmar och möjligheter att på egen hand använda skolans utrymmen och utrustning för hobbyverksamhet. Det här framgår i en elevenkät som besvarades av nästan 120 000 elever från 230 kommuner där eleverna berättar om sitt intresse för konst-, kultur- och motionshobbyer i skolan. Resultaten visar att  grundskoleelever är  intresserade av många slags konst- och motionshobbyer.  

Enkäten är en del av regeringsprogrammets spetsprojekt Konst och kultur görs tillgängligare.

Inom konst och kultur var det dans (parkour, street- och showdance), musik (att spela ett instrument, musikteknik, körsång) samt fotografering som intresserade mest. Is- och snögrenar, simning och bollgrenar intresserade mest inom motion och idrott.

Enkäten, som riktades till över en halv miljon elever, är den hittills mest omfattande nationella kartläggning av elevers hobbyer. 59 400 flickor och 58 700 pojkar svarade på enkäten. 71 300 lågstadie- och 46 800 högstadieelever deltog. Totalt 118 160 elever från 230 kommuner som svarade på enkäten.

– Det är fantastiskt att höra att eleverna är intresserade av så många olika konst- och kulturområden och av så många motions- och idrottsgrenar, sade undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen då hon tog emot enkätresultaten.

– Att höra eleverna om deras önskemål var den första åtgärden i det här spetsprojektet. Nu när vi har fått resultaten beviljar vi finansiering utifrån dessa önskemål. Aktörer inom konst- och kultur kan ansöka om understöd för att ordna hobbytimmar som intresserar barn och unga i skolan eller i kulturlokaler som ligger nära skolan.

Inom konst och kultur var eleverna intresserade av parkour, street, showdance och andra former av dans, musik, fotografering, film och animation, bildkonst, media- och videokonst samt handfärdigheter. Flickorna var mest intresserade av fotografering, dans, musik och bildkonst. Pojkarna gillade parkour, film och animation, medie- och videokonst samt kulturarv.

Mera självständig hobbyverksamhet

Eleverna önskade mer ledda hobbytimmar efter skoldagens slut (58 procent) och mellan timmarna (51 procent). 63 procent av eleverna ville använda skolans utrymmen och redskap för att utöva sin hobby med sina vänner, utan ledare. Elevernas fria kommentarer gällde bland annat. god stämning, trevliga ledare och frivillig verksamhet under hobbytimmarna.

I enkäten frågades också vad eleverna har för hobbyer och vad de har haft för hobbyer under skolåren. De mest populära hobbyerna i skolan eller utanför skolan var att spela ett instrument, bildkonst, dans och handfärdigheter. Inom motion håller man på med bollgrenar, is- och snögrenar samt simning.

Genom spetsprojektet ökar barns möjligheter att utöva konst, kultur och motion

Syftet med spetsprojektet för kompetens och utbildning i statsminister Sipiläs regeringsprogram är att  förbättra den ojämnt fördelade tillgången på grundläggande konstundervisning och barnkultur på olika konstområden i landets olika delar. Man vill också främja barns och ungas kreativitet.

Tanken är också att barnens möjligheter att utöva en hobby i anslutning till konst, kultur samt motion och idrott i samband med skoldagen mer mångsidiga. Barn inom småbarnspedagogiken blir också mer delaktiga i konst och kultur.

Undervisnings- och kulturministeriet har under tre års tid (2016-2018) 7,7 miljoner euro till sitt förfogande för spetsprojektet för barnkultur och grundläggande konstundervisning samt 21 miljoner euro för spetsprojektet En timme mer motion om dagen.

Varje skola och kommun som svarat på enkäten får information om vad eleverna varit intresserade av. Enkätresultaten publiceras på ministeriets webbplats och skickas även till konst- och kulturaktörer som på basis av de skolspecifika resultaten kan ansöka om spetsprojektunderstöd av ministeriet för att ordna hobbytimmar i skolor eller i kulturlokaler i närheten av skolan. Ansökningstiden är 18.3.-13.4.2016.

Elevenkätens resultat.

  • Resultaten av elevenkäten per skola, klasserna 1-6, fem intresseområden (xls)
  • Resultaten av elevenkäten per skola, klasserna 7-10, fem intresseområden (xls)

Ansökan som gäller understöd för att ordna hobbyverksamhet inom konst och kultur

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *