Begränsningen av den subjektiva dagvårdsrätten som regeringen har föreslagit ger betydligt mindre besparingar än vad har regeringen framfört, säger Jarkko Lahtinen sakkunnig vid  Kommunförbundet.

Kommunförbundet ser ändå i huvudsak de föreslagna förändringarna som goda och nödvändiga för att balansera den offentliga ekonomin.

Idag har alla barn rätt till heldagsdagvård, men efter lagändringen kommer alla barn att ha rätt till åtminstone 20 timmar småbarnsfostran i veckan. Om föräldrarna jobbar heltid eller studerar har barnen också i fortsättningen rätt till heldagsdagvård.

Om föräldern blir arbetslös har barnet fortsättningsvis rätt till heldagsvård under två månader.

Enligt lagförslaget når man en besparing på 62 miljoner euro genom att begränsa den subjektiva dagvårdsrätten. Kommunförbundet uppskattar att besparingen är bara drygt hälften av det här.

– Enligt vår senaste uppskattning är helhetsbesparingen ungefär 36,7 miljoner euro på årsnivå, säger Lahtinen.

Kommunförbundets uträkning grundar sig på att personalresurseringen förändras för de över treåringar som nu vårdas heldag men i framtiden bara har rätt till 20 timmar i veckan så att förhållandet mellan barn och vuxna för heltidsvården är 1/7 och deltid 1/13.

Med det antal barn man räknar med i förslaget innebär det enligt Kommunförbundets uträkningar att 670 anställda i dagvården påverkas.

Om man räknar endast med vård på daghem innebär detta en besparing på 24,5 miljoner euro för personalens del.

Då personalkostnaderna är ca 65-70 procent av totalkostnaderna så sparar man enligt Kommunförbundet ytterligare 12,2 miljoner på annat. I regeringens förslag är besparingarna på personalen cirka 43 miljoner euro vilket skulle betyda nästan 1200 anställda, säger Lahtinen.

– Att barnet sköts deltid 20 timmar i veckan betyder att de är på daghem troligen över fem timmar om dagen, och då har det inte har någon inverkan på personalresurseringen. Man kan nå någon form av besparing enbart om man fullständigt lyckas synkronisera barnen som ska skötas och personalens arbetstider.

– Eftersom antalet barn varken minskar eller ökar automatiskt i och med förändringen får man inga större besparingar när det gäller daghemslokaler.

Regeringen meddelade förra veckan om begränsningen av den subjektiva dagvården.

Kommunförbundet uppmanade i sitt utlåtande i september att man fäster uppmärksamhet vid att de kostnadsbesparingar som regeringen räknar med håller.

Kommunförbundet uppskattar också att den nya lagförändringen kan innebära fler utredningar för kommunernas del och en behandling av dem, vilket också kan ge upphov till kostnader.

Finansministeriet fäste också i sitt utlåtande till utbildnings- och kulturministeriet uppmärksamhet vid uppskattningen av besparingarna. Enligt finansministeriet borde regeringen tydligare redogöra för hur man gått tillväga i uppskattningen av besparingarna och för de beräkningar som ger de förslag som lagts fram.

Det vore ändamålsenligt att vid mån av möjlighet använda gemensamma tillvägagångssätt när man uppskattar kostnadseffekterna, konstateras i finansministeriets utlåtande.

Riksdagen måste ännu godkänna beslutet om begränsningen av den subjektiva dagvårdsrätten.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *