Kostnaden är liten, nyttan är stor.  Dagens bibliotek har utvecklats till veritabla innovationscentraler, konstaterar en grupp biblioteksexperter som har granskat biblioteken i vårt land.

Biblioteken inspirerar i bästa fall medborgarna att pröva ny teknik, möjliggör skapande partnerskap och uppmuntrar till nätverkande. Biblioteken lämpar sig för arbete. Bibliotekens informationssökningstjänster och olika material utgör en viktig del speciellt i det inledande skedet för nya företag.

– Bibliotekssektorn är liten, kostnaderna för den är drygt en procent av kommunernas totala utgifter. Den direkta och indirekta ekonomiska nyttan av biblioteksverksamheten är ändå mycket mer omfattande, säger Johanna Selkee, sakkunnig i biblioteksfrågor vid Kommunförbundet.

I Kommunförbundets publikation granskar 20 biblioteksexperter bibliotekens roll och inflytande. Artikelsamlingen beskriver bibliotekens verksamhet och hur servicen bidrar till medborgarnas välfärd och i vidare bemärkelse inverkar på hela samhället.

Biblioteksbesökarna värdesätter tjänsterna och upplever att biblioteket höjer livskvaliteten och gagnar dem även på många andra sätt.

Selkee_johanna
Johanna Selkee.

– I Helsingfors kan biblioteksbesökarna pröva 3D-utskrift. Som ett slags företagskuvöser stöder biblioteken företag som håller på att inleda sin verksamhet. Samtidigt sköts bibliotekstjänsterna i mindre kommuner, exempelvis i Södra Savolax, i samarbete mellan flera kommuner för att man ska kunna erbjuda basservice av så hög kvalitet som möjligt, beskriver Selkee.

Publikationen innehåller också en översikt över internationella undersökningar där bibliotekens betydelse för vår livskvalitet utreds.

– Biblioteken erbjuder sina besökare rum och verktyg med vilka de kan förverkliga sig själva och ordnar upplevelseevenemang för alla åldrar. Biblioteken främjar också läsintresset, livslångt lärande och jämbördig tillgång till informationskällorna, vilket är av stor betydelse för välfärden. Ett tvärsektoriellt samarbete med hälsovårds-, social- och kultursektorn erbjuder nya möjligheter att främja välfärden, säger Johanna Selkee.

Publikationen ingår i Kommunförbundets projekt kring biblioteksverksamhetens effekter som genomförts i samarbete med Helsingfors stads faktacentral, Helsingfors stadsbibliotek – Centralbiblioteket för de allmänna biblioteken och bibliotekens nationella webbtjänst www.biblioteken.fi.
En publikation om nytta, kunskap och upplevelser – dimensioner av bibliotekens effekter, ”Hyötyä, tietoa, elämyksiä – kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksia” har publicerats på kommunerna.net som en gratis nätpublikation på finska.

Kommunförbundets pressmeddelande 14.1.2016

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *