Det är fortfarande möjligt att organisera bildningstjänster i hela Finland. Kommunerna behöver tillräckligt med beslutanderätt och resurser för att de ska kunna främja välfärden i sitt eget lokalsamhälle.

Kommunförbundets presenterade ett nytt bildningspolitiska program 19.9.2019.

Bildningens riktlinjer 2030 – #sisu2030

I riktlinjerna betonas tillgängligheten, då bildningstjänster som är centrala för kommuninvånarnas välfärd både kan och ska organiseras överallt i landet. För att målen ska kunna förverkligas måste kommunerna ha tillräcklig beslutanderätt och tillräckliga resurser för att kunna sköta sina uppgifter och främja välmående i det egna lokalsamhället.

Olikheter men också likheter

Kommunsektorn är inte enhetlig, men kommunerna har ändå ett gemensamt mål för bildningen: att trygga den lokala demokratin och de grundläggande fri- och rättigheterna. I kommunernas strategier understryks kommunernas särprägel och den lokala kulturen.

Kommunernas olikheter har beaktats i programmet. Då verksamhetsmiljön förändras påverkas bildningstjänsterna centralt av olika fenomen som har beaktats i programmet:

  • Klimatförändringen – hållbara tjänster och hållbar livsföring
  • Mångsidig delaktighet och förnyat beslutsfattande – var och en påverkar
  • Befolkningen och regional särutveckling – omfördelning av uppgifter och ansvar
  • Bildningskommunen gör det möjligt – samarbete, partnerskap och nätverkande som verksamhetssätt
  • Välfärd för alla – bildning som stöd
  • Kontinuerlig inlärning – kunnande och kreativitet genom hela livet
  • Resurser för framtiden – finansieringen för kommunernas bildningstjänster bör utökas