Förtroendevaldas roll som arbetsgivare betonas ytterligare när politiker utbildas i Pargas efter kommunalvalet.

Kommunalt anställdas arbetsvälbefinnande påverkas mera av hur kommunpolitiker förhåller sig till dem än av de anställdas arbetsbörda.

Det här visar den enkät som Pargas stad genomförde vid årsskiftet. Enkäten, som är gjord av företaget KivaQ, frågade om vad som skulle förbättra de anställdas arbetsvälbefinnande. En lättare arbetsbelastning svarade 33 procent av de anställda, medan 35,9 procent önskade att stadens politiker visade större uppskattning.

– Det här visar hur betydelsefull folkvaldas roll som arbetsgivare är, säger Ove Näsman, senior adviser på KivaQ.

Ove Näsman har lång erfarenhet av företagshälsovården.

Samtidigt är det här en roll som folkvalda inte reflekterar över, säger Näsman. Pensionföretaget Kevas enkät, från samma tidpunkt, visar att hälften av Finlands fullmäktigeledamöter upplever att deras betydelse för kommunanställdas välmående är marginell.

KivaQ:s samarbete med olika kommuner visar att det motsatta är fallet. Näsman säger att politiker visserligen uttrycker omtanke för personalens välmående när arbetsplatsundersökningar diskuteras. Men deras eget arbetsgivaransvar är sällan föremål för diskussion, trots att politiker kan orsaka stor skada när de kritiserar kommunens tjänstemän.

Inför kommunalvalet önskar Näsman att det här får större utrymme i den offentliga debatten.

Samtidigt är det de folkvaldas uppgift att se över hur kommunen fungerar. Finns det en risk att den uppgiften förväxlas med att inte uppskatta personalens insats?

– Jag ser ingen konflikt här. Vi jobbar i grupper på teamnivå så att man på ett lösningscentrerat sätt ska kunna diskutera sig fram till fiffigare sätt att göra saker på, istället för att till exempel gå ut med kritik offentligt. Undersökningar visar att en välmående personal jobbar bättre. I den kommunala sektorn innebär det större effektivitet. Det är i allas intresse att personalen mår bra och därför är det viktigt att beslutsfattare reflekterar över sin egen roll. Politiker som fokuserar på fel har ingen ondsint agenda. De vill att kommunen ska fungera bättre och tror sig åstadkomma det genom kritik, men de misstar sig.

Hur ska man få förtroendevalda att förhålla sig till anställda och till kommunen på det sätt som du talar om?

– Om vi fick i uppdrag att förbättra samarbetet mellan politiker och tjänstemän skulle vi först ge fakta om arbetsvälbefinnandet i kommunen till 20–30 personer, hälften tjänstemän och hälften politiker, och sedan skulle de i par fundera på hur samarbetet kunde förbättras. Poängen är inte att sätta munkavle på folk. Man får påpeka brister, men inte genom debatt utan genom en dialog som skapar trygghet. Jag tror att alla har mycket att vinna på det.

Enkätresultat formar utbildningen

Pargas personalchef Peter Lindroos säger att den betydelse som personalen tillskriver politikernas uppskattning var överraskande stor.

Respons och känslan av att man gör ett viktigt arbete har betonats inom staden, säger Lindroos, men främst genom förmännens förhållande till personalen. Detta har ytterligare understrukits under pandemiåret.

– Att man följer med samhällsdebatten och den politiska ledningens synpunkter visste vi också, men jag tänkte att det berörde främst beredande tjänstemän. Att så många anställda valde att svara så här i enkäten visar att det gäller hela organisationen.

Har något förändrats eftersom ni noterar den här aspekten först nu?

– Frågan har inte ställts på det här sättet förrän nu. Kanske hade vi fått motsvarande svar om den ställts tidigare. Min egen fundering kring detta är att diskussioner på sociala medier har gett en större tillgång till den politiska ledningens synpunkter, positiva som negativa. Det här är i sig ingen dålig sak utan något som vi beaktar när vi efter kommunalval ordnar utbildningar för förtroendevalda. Vi betonar rollen som beslutsfattare och nu blir det extra viktigt att komma ihåg arbetsgivaransvaret, hur vi kan göra kontakten mellan personal och politiker naturligare.

Lindroos säger att besök på arbetsplatser inom stadens organisation alltid varit uppskattat bland politikerna. Nu tänker man utveckla den modellen och bjuda in inte bara chefer utan också övrig personal till politikernas aftonskolor.

– Utöver det kommer vi förstås att berätta om enkätens resultat, att det är många inom personalen som följer med den politiska diskussionen och som önskar att få direkt respons. Jag tror vi kan vända det här till något konstruktivt.

Lindroos påpekar att det handlar om en dialog mellan anställda och politiker, inte om att kontrollera någondera part. Pågående intervjuer med avgående fullmäktigeledamöter i Pargas visar att det finns stor uppskattning för de anställda.

– Men uppskattningen når inte alltid ända fram.