Vårdreformen tog ett kliv framåt, men lagpaketet kräver ett flertal kompletteringar, anser Kommunförbundet.

– Om riksdagen godkänner lagarna utifrån social- och hälsovårdsutskottets betänkande kommer många frågor som är viktiga att skjutas upp och avgöras senare, säger Kommunförbundets vice verkställande direktör Hanna Tainio.

Social- och hälsovårdsutskottet föreslår i sitt betänkande som blev klart på tisdagen endast sådana nödvändiga ändringar som grundlagsutskottet har krävt, påpekar Tainio.

–  Det är uppenbart att många problem kvarstår, säger Tainio och nämner bland annat  de offentligt ägda bolagens ställning och utövningen av offentlig makt.

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott föreslår i sitt betänkande vissa lindringar i kravet på tjänsteläkare inom den specialiserade sjukvården och inom stödtjänsterna. En tjänsteläkare har ett tjänsteförhållande på den offentliga sektorn och kan i denna  egenskap utöva offentlig makt, till exempel besluta om tvångsvård eller remittering av en patient.

– Det är positivt att utskottet föreslår lindringar, kommenterar Tainio och påpekar att lindringarna berör offentligt ägda vårdbolag som till exempel ledprotessjukhuset Coxa och Tays hjärtsjukhus.

Tainio säger att det också ommer att bli nödvändigt att precisera  bestämmelserna om uppsägning av avtal.

– Det här är lagstiftningsfrågor som man med säkerhet kommer att behöva ta upp senare. 

Inga ändringar i tidtabellen 

Social- och hälsovårdsutskottet står fast vid den snäva tidtabellen för genomförandet av reformen. Detta trots att största delen av de utlåtanden som utskottet begärde påpekade att den föreslagna tidtabellen är för snäv.  

 – Om tidtabellen godkänns i riksdagen blir det nödvändigt att inrätta ett  riskuppföljningssystem för fortlöpande utvärdering av tidtabellen medan reformen verkställs, anser direktör Tarja Myllärinen på Kommunförbundet.

Mylläringen säger att det måste vara möjligt att ändra den strikta tidtabellen under reformens gång om den den hotar att äventyra servicen.

Egendomsarrangemangen inte klara

Utskottet föreslår också ändringar i kompensationen för kommunernas egendomsarrangemang.

 – Vår uppfattning är att den allmänna bedömningsgrunden som nämns i utskottets pressmeddelande vid sidan av skattehöjningstrycket inte är tillräcklig, säger Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Reina.  

Många frågor som påverkar den kommunala ekonomin ser också ut att bli obesvarade i reformlagarna och blir därför beroende av senare lösningar.  Smärtpunkterna är kopplade till kommunernas ekonomi och investeringsförmåga. Smärtpunkterna de är kända och det räcker inte med att enbart följa upp dem, påpekar Reina.

– Konsekvensbedömningen och sökandet efter lösningar bör fortsätta  oförtrutet, säger Reina.