Välfärden är i allmänhet på samma nivå som år 2017, men personer med mentala problem och ensamboende har fått det sämre. 

Välfärden bland invånarna i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten har, för fjärde gången sedan 2009, utretts med den omfattande undersökningen Välfärdsbarometern för de österbottniska landskapen 2021.

Olika yrkesgruppers syn på befolkningens välfärd och välfärdstjänsternas nuläge samt utvecklingstrenderna för dessa har kartlagts, informerar Österbottens förbund.

Befolkningens välfärd generellt har bibehållits på 2017 års nivå, och den är bättre än år 2009, visar resultaten.

Ingen befolkningsgrupps ställning ses vara svagare än år 2009. Bland annat har situationen för personer med funktionsnedsättning, barnfamiljer och invandrare klart förbättrats under drygt tio år, heter det i pressmeddelandet.

Bland personer med mentala problem är välfärden ändå nu på samma nivå som år 2009. En försämring har skett sedan den föregående undersökningen år 2017.

Förklaringen är att utbudet av mentalvårdstjänster inte har ökat på samma sätt som de mentala problemen har ökat. Tillgången till tjänster på området begränsas för sin del av en allt svårare brist på kunnig personal också inom andra tjänster, skriver Österbottens förbund.  

Problemen på grund ensamhet upplevs också ha ökat, liksom rusmedelsmissbruket. Coronaepidemin har påverkat de ensamboendes välfärd.  

Fastän arbetslösheten som helhet har minskat från år 2017, är långtidsarbetslösheten fortsättningsvis ett stort problem i regionen. Långtidsarbetslösheten är ofta förknippad med bland annat hälsorelaterade problem. 

Ytterligare ett orosmoln är kollektivtrafiken. Den tros bli sämre under de kommande fyra åren, trots att den är, med tanke på välfärdstjänsternas tillgänglighet, mycket viktig för många. Viktigt är också samarbetet mellan välfärdsområdena, kommunerna och organisationerna. För att invånarnas välfärd ska främjas efter social- och hälsovårdsreformen måste detta samarbete fungera.

Fakta

  • Under mars–april 2021 utreddes invånarnas välfärd i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten med hjälp av den omfattande undersökningen Välfärdsbarometern för de österbottniska landskapen 2021.
  • Genom barometerenkäten kartlades olika yrkesgruppers syn på invånarnas välfärd och välfärdstjänsternas nuläge samt utvecklingstrenderna för dessa.
  • I undersökningen sågs välfärd ur ett brett perspektiv som innefattar individens hälsa, sociala relationer och nätverk, verksamhet, levnadsförhållanden, miljö och tjänster.