Regeringen Marins förslag på en reform av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet går idag på remiss. Kommuner, samkommuner och övriga aktörer kan lämna yttranden regeringsproposition fram till den 25 september.

Som framkommit tidigare ska 21 vårdlandskap och Helsingfors stad ansvara för social- och hälsovården och räddningsväsendet. Dessutom ska HUS ha ett visst ansvar för att ordna hälso- och sjukvård.

Däremot så förblir främjandet av hälsa och välfärd en kommunal uppgift, som sköts i samarbete med landskapen. Miljö- och hälsoskydd fortsätter vara en kommunal uppgift.

Reformens mål är att minska skillnaderna i välfärd och hälsa, trygga likvärdiga och högklassiga social- och hälsovårdstjänster och tjänster inom räddningsväsendet, förbättra säkerheten, förbättra tillgången och tillgängligheten till tjänster, trygga tillgången på yrkeskunnig arbetskraft, svara på de utmaningar som förändringar i samhället för med sig samt dämpa kostnadsökningen.

Enligt propositionsutkastet ska det första vårdlandskapsvalet hållas i början av 2022. Tidpunkten för vårdlandskapsvalet är beroende av hur lång tid riksdagen förutsätter för behandlingen av propositionen.

De lagar som hänför sig till propositionen avses träda i kraft vid ingången av 2023. Avsikten är att lagförslagen ska överlämnas till riksdagen i december 2020.

Läs utkastet till regeringens proposition här (PFD).

Läs regeringens pressmeddelande om reformförslaget här.