De kommunala aktörerna har lämnat in rikligt med utlåtanden om utkasten till lagar om social- och hälsovårdsreformen under remissbehandlingen som pågick till 25.9, skriver Kommunförbundet i ett pressmeddelande.

Enligt Kommunförbundets analys i det första skedet gällde kommunernas kritik i synnerhet de föreslagna egendomsarrangemangen samt de konsekvenser som överföringen av finansieringen innebär för kommunerna.

Nästan utan undantag ansåg kommunerna att de utjämningsarrangemang som föreslagits för lindring av de kommunspecifika ändringarna inte är helt godtagbara och tillräckliga.

Mer än två tredjedelar av kommunerna var inte heller nöjda med kompensationsförfarandet i anslutning till egendomsarrangemangen. I synnerhet de stora städerna framförde i sina utlåtanden en oro över reformens konsekvenser för investeringsförmågan.

Enligt Kommunförbundet borde man vid den fortsatta beredningen fästa särskild vikt vid finansieringen och egendomsarrangemangen. 

– Reformen får inte ha konsekvenser för balansen i kommunernas ekonomi eller deras investeringsförmåga. Vi behöver livskraftiga kommuner som kan investera också efter vårdreformen. Detta är helt centralt med tanke på var och en av oss kommuninvånare, understryker vice verkställande direktör Timo Reina.

Elevvården lyfts igen upp

Kommunerna hade delade åsikter om reformtidtabellen. Cirka 80 procent av kommunerna som ingick i en samkommun för social- och hälsovården på landskapsnivå ansåg att tidtabellen var möjlig. Av de kommuner som ordnar social- och hälsovårdstjänsterna själva, eller genom modellen med en ansvarig kommun, ansåg däremot klart över hälften att tidtabellen var orealistisk.

Det är skäl att se över tidtabellen också för att säkerställa att man verkligen kan gå igenom och beakta den respons som kommit in under remissbehandlingen, skriver Kommunförbundet i pressmeddelandet.

Kommunerna har flitigt lämnat in utlåtanden och i följande skede är det av högsta vikt att responsen behandlas omsorgsfullt och att man reserverar tillräckligt med tid för behandlingen, säger Kommunförbundets vice verkställande direktör Hanna Tainio.

Också Kommunförbundet lämnade in ett utlåtande och lyfte fram ändringsbehoven i fråga om tidsplanen, egendomsarrangemangen och konsekvenserna för kommunerna.

Förbundet lyfte också fram behovet av att i större utsträckning beakta regionernas och kommunernas olikheter i hela landet, bland annat genom att göra det möjligt att avtala om arbetsfördelningen mellan vårdlandskapen och kommunerna till exempel i fråga om kurators- och psykologtjänsterna inom elevvården och miljö- och hälsoskyddet.

Kommunförbundets utlåtande om regeringens förslag till ordnande av social- och hälsovården samt räddningsväsendet kan läsas här.