Om lagförslaget om social- och hälsovårdsreformen verkställs kommer tjänsterna för personer med intellektuell och övrig funktionsnedsättning att bli lidande, menar samkommunerna.

Tre samkommuner – Eteva, Vaalijala och Kårkulla – vädjar i ett pressmeddelande för sina klienters grundläggande rättigheter. 

Samkommunerna menar att en splittring av nuvarande specialtjänster, i välfärdsområden som social- och hälsovårdsreformen skapar, äventyrar servicekedjan för personer med funktionsnedsättning och andra personer som är i behov av särskilt stöd.

Den multiprofessionella specialkompetensen i tjänsterna är också hotad, skriver samkommunerna, som befarar att den offentliga serviceverksamheten inom specialomsorgen inte beaktas i sin helhet i samband med social- och hälsovårdsreformen. 

Enligt lagförslaget skulle verksamheten i Kårkulla samkommun delas upp i åtta välfärdsområden. Det här är en omöjlig ekvation, säger Susanne Karlsson, tf. samkommunsdirektör vid Kårkulla samkommun. 

 – Antalet personer i behov av funktionshinderservice på svenska i enskilda välfärdsområden skulle bli så litet att det vore svårt att upprätthålla nödvändig specialkompetens på svenska. Då finns en stor risk för att ingen aktör i de enskilda välfärdsområdena skulle kunna erbjuda den funktionshinderservice på svenska som kunde uppfylla de lagstadgade kraven och kundens behov.

I pressmeddelandet påpekar Karlsson att inte heller språklig jämlikhet, garanti för servicekvalitet eller säkerställande av verksamhetens ekonomiska förutsättningar uppfylls.

Marika Metsähonkala, vd vid Eteva, tillägger att frågan är regionalpolitisk eftersom serviceverksamheten i de olika landskapen i dagsläget sysselsätter mer än 3 400 personer.

Det här kräver bestående organisering och varaktighet. Upprätthållande och utveckling av krävande specialtjänster kan inte grundas på välfärdsområdenas förhandlingssystem, menar samkommunerna.

Ilkka Jokinen, samkommunsdirektör vid Vaalijala samkommun, säger att om lagförslaget verkställs i föreslagen form kommer tjänsterna för personer med intellektuell och övrig funktionsnedsättning att bli lidande.