Hot och fysiska angrepp mot räddningsverkens personal ökar.  De rapporterade fallen är bara toppen av isberget,  säger Jukka Lehtola, som är tf. chef för prehospital akutsjukvård vid Östra Nylands räddningsverk.

Den ökade förekomsten av hot och våld mot räddningsverkens personal samt fysiska angrepp vid utryckningar inom den prehospitala akutsjukvården oroar räddningsverken. Från 2016 till 2020 har anmälningarna ökat med 67 procent.

Det är Räddningsverkens partnerskapsnätverk som koordineras av Kommunförbundet som har fört statistik över anmälningar om hot och våld mot räddningsverkens personal sedan år 2014. 

–  Statistiken från förra året visar en oroväckande ökning i det fysiska våldet, säger Jukka Lehtola.

Förra året noterades 46 fall av fysiskt våld, vilket är 10 procent av alla anmälda fall. Ökningen var 130 procent mot året innan. Tidigare år (2016–2019) noterades 16–21 liknande fall per år.

Flest hot inom prehospital akutsjukvård

Största delen av våldet sker i prehospital akutsjukvård av berusade patienter, antingen i ambulansen, hemma hos patienten eller utomhus. År 2020 förorsakades den typiska hot- eller våldssituationen av en onykter (86 procent) manlig (73 procent) klient inom prehospital akutsjukvård (89 procent).

Hot och våld förekommer främst inom prehospital akutsjukvård, men några gånger per år också under räddningsväsendets övriga uppdrag, såsom brandsynen.

Förhandsinformation om möjligt hot om våld fanns endast i cirka tio procent av fallen. I de övriga fallen var det fråga om en överraskning (60 procent) eller att uppgiften inte framkom i anmälan (30 procent).

– Utgångspunkten för varje utryckning är en bedömning av klientens vårdbehov, prehospital akutsjukvård eller någon annan tjänst inom räddningsväsendet. Personalens integritet och arbetsro är av största vikt vid varje uppdrag, säger Terhi Virtanen, koordinator för Räddningsverkens partnerskapsnätverk.

Ett enhetligt rapporteringssystem behövs

Räddningsverken har ökat utbildningen av personalen och förbättrat skyddsutrustningen inför eventuella våldssituationer. Det behövs konkreta åtgärder för att förebygga hot och våld i prehospital akutsjukvård.

För att få bättre överblick hoppas räddningsverken på ett enhetligt rapporteringssystem, det kunde göra informationen mer tillgänglig och sänka anmälningströskeln.

– Ett enhetligt rapporteringssätt skulle vara ett viktigt steg mot en tillförlitlig uppföljning av situationerna. En integration av rapporteringssystemet till exempel med det elektroniska patientjournalsystemet skulle ge mer tillförlitlig statistik, säger Virtanen.

Räddningsverkens partnerskapsnätverk

  • Räddningsverkens partnerskapsnätverk vid Kommunförbundet är en frivillig sammanslutning för de 22 räddningsverken i Finland.
  • Partenskapsnätverket har som mål att utveckla räddningsverkens verksamhet så att samhällsservicen håller hög klass, är effektiv och ekonomisk och grundar sig på en gemensam tolkning av gällande regelverk och bestämmelser.