Från och med november gäller begränsningslagstiftningen  också kommunala bolag med verksamhet inom social- och hälsovården.

Syftet med lagen är att förhindra onödiga omorganiseringar innan social- och hälsovårdsreformen träder i kraft.

Lagen som begränsar investeringar och utläggningar av verksamhet inom social- och hälsovården jämställer härefter projekt som genomförs via ett kommunalt bolag med projekt som kommunen eller samkommunen genomför.

Begränsningslagen förutsätter att det i kommunernas långvariga avtal om utläggning av social- och hälsovårdstjänster ingår ett uppsägningsvillkor, om avtalet är i kraft efter 2023. Ett uppsägningsvillkoret måste ingå, om avtalets uppskattade årliga värde överstiger 15 procent av kommunens eller samkommunens årliga utgifter för social- och hälsovården.

När de nya välfärdsområdena tar över social- och hälsovården i landskapen har de rätt att utan ersättningsskyldighet säga upp vårdavtal under 2024 eller 2025 med tolv månaders varsel. 

Kommunen, samkommunen eller deras bolag kan bli ansvariga för påföljderna när ett långvarigt avtal utan uppsägningsvillkor blir ogiltigt som en följd av att social- och hälsovårdsreformen träder i kraft. 

Möjligt att ansöka om dispens 

Kommunerna och samkommunerna bör fortsättningsvis ansöka om dispens för sådana byggnadsinvesteringar inom social- och hälsovården som överstiger fem miljoner euro, heter det i ett pressmeddelande från Social- och hälsovårdsministeriet.

I kommuners och samkommuners långvariga hyresavtal och avtal om nyttjanderätt ska det också i fortsättningen ingå ett uppsägningsvillkor.

Syftet med lagen är att förhindra oändamålsenliga omorganiseringar innan social- och hälsovårdsreformen träder i kraft och att säkerställa tillgången till social- och hälsovårdstjänster.